8. Den tredje alder

– Et godt liv henger sammen med god helse. For Helsepartiet er retten til god helsehjelp uansett alder, en selvfølge.

Frivillighet eller en senior-karriere?

Mange pensjonister lever aktive liv. De har lang livserfaring, mange har god økonomi og mange er ved god helse lenge etter pensjonsalder.

De som ønsker å bidra i samfunnet bør få bedre muligheter til det, både i frivillighet og betalt arbeid. Fleksibilitet for lønnet arbeid for seniorer kan dekke mange behov, for den enkelte og for samfunnet.

Helsepartiet vil:

 • støtte opp om organisert og lønnet frivillighet for kulturelle og sosiale aktiviteter.
 • vil ha treningsgrupper og trening på grønn resept.
 • støtte Frisklivssentralene og organisering av frivillige tiltak, for deltagelse i ulike aktiviteter og forebygging av ensomhet.

Helsepartiet vil revidere pensjonsreformen

Etter innføring av ny pensjonsordning i 2010 har det foregått en gradvis innfasing av ny pensjonsordning. Ny ordning vil i sin helhet først gjelde for personer født i 1963 og senere. Målet med reformen er å redusere statens utbetalinger til alderspensjon, fordi statens samlede forpliktelser hadde økt mer enn forventet, dels fordi pensjonistene lever lenger og dels fordi de individuelle pensjonsutbetalingene hadde økt mer enn forutsatt – særlig fordi flere kvinner er yrkesaktive sammenlignet med da ordningen med alderspensjon ble etablert.

Muligheten til å velge når man vil starte med å ta ut alderspensjon, mellom 62 og 75 års alder, skulle stimulere befolkningen til å stå lenger i arbeid. Samordning med tjenestepensjoner som garanterer en viss prosent av sluttlønn, har gjort at tjenestepensjonen avkortes hvis man fortsetter å arbeide. Dette oppleves ikke motiverende.

Helsepartiet mener Norge har råd til en like god pensjonsordning som før reformen i 2010. Stortinget kan, etter Helsepartiets vurdering, ikke vedta seg bort fra sine forpliktelser slik de har gjort. Det er åpenbart at Norge har mulighet for å betale ut sine forpliktelser, ettersom Pensjonsfond utland lett vil kunne dekke merkostnadene ved en tilbakestilling av reformen. Vi må ha tiltak som motiverer til å være lenger i arbeid.

De siste fem årene har spesielt minste-pensjonister fått vanskeligere økonomiske kår. Økonomi og helse henger sammen. Minstepensjonistene i Norge ligger under det EU og OECD har definert som fattigdomsgrense.

Helsepartiet vil endre levealder reglene, revidere Samordningsreglene i offentlig tjenestepensjon og fjerne underreguleringen av grunnbeløpet som ble innført med Pensjonsreformen i 2011.

Mange pensjonister opplever en nedbygging av tilbud og tilgang til hjemmehjelp, pleiestøtte, renhold, innkjøp og transport etc. Når det offentlige svikter, øker behovet for private tjenester. Når økonomien ikke tillater kjøp av nødvendige tjenester, blir resultatet økt fortvilelse, dårlig helse og dårlig livskvalitet.

Helsepartiet vil:

 • alderspensjon skal være sammenlignbar med tidligere ordning.
 • innføre en garantipensjon /minstepensjonen på 2.5 G.
 • fjerne underreguleringen av alderspensjonen. Alderspensjonen skal reguleres tilsvarende gjennomsnittlig lønnsvekst i staten.
 • fjerne samordningsreglene i offentlig tjenestepensjon.
 • fjerne samordningsreglene mellom samboere/ektefeller.
 • fjerne kildeskatten for pensjonister med fast bostedsadresse i utlandet.

Bo hjemme, i omsorgsbolig eller på sykehjemmet

Sykehjem eller omsorgsbolig er det siste hjemmet for mange. Der skal det være godt å leve. Eldre som ønsker det, skal så langt som mulig, få tilrettelagt forholdene for å bo i eget hjem.

Mange hjemmeboende har behov for spesialisert omsorg. Det vil kreve en bedre tilrettelegging enn vi har i dag. For å øke tilbudet, mener Helsepartiet at sykehjem, aldershjem, og omsorgsboliger som holder nasjonale standarder, kan drives av både offentlige, ideelle og kommersielle aktører etter samme prinsipp som barnehager. Pengene følger beboeren og de kan fritt velge sykehjem, aldershjem eller omsorgsbolig der det er ledig plass.

Stoppeklokkeomsorgen med vedtak ned på minutter om dusj, pleie mm må fjernes. Det samme skal bestiller/utførermodellen.

Spesialiserte sykehjem eller gode avdelinger for unge skal bygges ut der det er behov.

Helsepartiet vil:

 • ha full dekning av syke- og aldershjem gjennom offentlige og private tilbud.
 • innføre en nasjonale standard for tildeling av sykehjemsplass.
 • øke grunnbemanningen på alders- og sykehjemmene.
 • sikre våre eldre et næringsrikt og variert kosthold, hvor den enkeltes behov blir respektert og ivaretatt. Det skal være valgmuligheter til alle måltider. Maten skal fortrinnsvis tilberedes og serveres fra eget avdelingskjøkken.
 • innføre nasjonal standard for god og tilstrekkelig faglig bemanning og lege på vakt.
 • ha en hvilende nattevakt med ansvar for sikkerhet, i tillegg til øvrig personal.
 • øke støttepersonell som vaktmester, helsesekretærer og kjøkkenpersonell.
 • tilby flere hele stillinger.
 • øke tilbudet av spesialiserte sykehjem.
 • sørge for sykehjems-tilbud tilpasset yngre brukere, eventuelt omsorgsboliger.
 • sørge for fysisk aktivitet og kulturelle tilbud for å bidra til bedre helse og trivsel.
 • øke tilbudet av fysioterapi og ergoterapi i sykehjemmene og hjemmeboende eldre.
 • organisere hjemmeomsorgen i spesialiserte team med ulik fagkompetanse.
 • sykehjemetaten som forvaltningsnivå i Oslo må nedlegges.
 • hjemmetjenestene skal styres og koordineres av kommunen/bydelen.
 • tilby aldershjem til alle over 75 som har behov og ønsker det selv.
 • ingen skal dele rom med andre dersom de ikke ønsker det!

Verdighetsgarantien skal være mer enn tomme ord!

Livsløpskvalitet

Det er skapt en myte om at alle eldre ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Sykehjemsplasser er dyrt. Livskvalitet er å leve mest mulig slik man ønsker, også for syke eldre mennesker.

Helsepartiet ønsker å ta utgangspunkt i de eldres egne ønsker og behov. Det er ikke alltid at alder henger sammen med behovet. Det må være fleksibilitet og variasjon i tilbudene.

Helsepartiet vil:

 • oppheve aldersgrensen for kommunal brukerstyrt assistanse (BPA).
 • sørge for seniorsentre i hele landet med et variert tilbud av aktiviteter.
 • bedre tilrettelegging for eldre som vil bo hjemme.
 • utvikle landsbyprosjekter med en boform som passer flere.

En verdig avslutning i livets siste fase

Helsepartiet vil åpne for juridiske og medisinske utredninger, slik at også norske helsetjenester skal ha et tilbud med mulighet for legemiddel-assistert livsavslutning, under svært strenge kriterier.

Blant betingelsene må være at sykdommen/tilstanden er dødelig, smertefull og uhelbredelig. Pasientens valg må uten tvil være tatt på selvstendig grunnlag og ved tilregnelighet.

Legemiddelassistert livsavslutning må kun foretas av høyt kvalifisert helsepersonell ved et lite antall klinikker.

Helsepartiet vil:

 • åpne for nødvendige forarbeider/utredninger med mål om at norske pasienter skal få tilgang til legemiddelassistert livsavslutning i Norge, under svært strenge kriterier og betalt av det offentlige helsevesen.

Tilbake til Stortingsprogram oversikten