1. Et valg av verdier

Vi vil sikre verdighet, omsorg og respekt for enkeltmennesket. Helsepartiet vil bidra til god helse og høy livskvalitet, med utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger.

I Helsepartiet bygger vi vår politikk på folks erfaringer, sunn fornuft, etikk, faglig, vitenskapelig og forskningsbasert kompetanse, menneskeverd, menneskerettigheter og FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK). I dag hviler dessverre mye av rikspolitikken på ovenfra-og-ned-systemer, der enkeltmennesket ofte blir overlatt til å klare seg som best det kan. Vi snur pyramiden. Systemene er til for innbyggerne – ikke omvendt!

Helsepartiet vil sikre innbyggerne de tjenester folk behøver.

Samfunnet og helsetjenestene skal forebygge, behandle og rehabilitere.

NAV skal hjelpe mennesker som har utfordringer, i og utenfor arbeidslivet.

Skolevesenet skal ruste barn for fremtiden, med utdanning og sosial læring.

Politiet skal gi folk trygghet innenlands, og forsvaret skal sikre oss mot ytre fiender.

I dag ser vi at deler av kjerneoppgavene må vike for politiske og økonomiske mål, som inntjening i helsetjenestene, sysselsetting og sentralisering. Dette er ikke akseptabelt. Felleskapet skal sørge for løsninger på folks utfordringer.

Helsepartiet finner det uverdig med modeller, som prioriterer systemet foran innbyggernes behov. Blant disse modellene er Helseforetaksmodellen, New Public Management, Nye Metoder, Beslutningsforum, Nærpolitireformen og NAV. Resultatene fremstilles i hovedsak som økonomiske verdier, mens de menneskelige aspektene settes til side. Helsepartiet vil sikre at resultatene regnes i nytteverdi for innbyggerne. Økonomi er et virkemiddel, men kan ikke være eneste mål.

Brutto nasjonalprodukt og økonomi, står i dag øverst på myndighetenes agenda. Helsepartiet vil ha en ansvarlig økonomi, der innbyggernes livskvalitet prioriteres høyere. Helse er den viktigste forutsetningen for livskvalitet, privat økonomi og samfunnsbidrag. Derfor er investeringer i helse noe av det viktigste nå, spesielt i lys av koronapandemien.

Helsepartiet mener at Norge bør begynne å regne på verdien av brutto nasjonal helse. Ingenting lønner seg mer, enn å investere i helse. Et friskere Norge blir et rikere Norge, både i menneskeverd og i kroner.

Norge styres i dag som om kroner og øre er den høyeste verdi. Selv i et slikt perspektiv, er Helsepartiets politikk den mest fornuftige: Regjeringen rapporterer at 75% av Norges nasjonalformue er verdien av innbyggernes fremtidige arbeidsinnsats. Oljeformuen utgjør kun 2% av nasjonalformuen. Å investere i innbyggeres evne til lønnet og ulønnet innsats, er derfor også den mest økonomisk lønnsomme investering vi kan gjøre. Å investere i helse, er å sikre 75% av nasjonalformuen. Derfor trenger Norge et nytt nasjonalregnskap, der verdien av brutto nasjonal helse er synliggjort og ivaretatt.

Demokratiet slår sprekker

For at demokratiet (folkestyret) skal fungere, må noen grunnleggende mekanismer respekteres. Velgerne avgjør ved valg hvilke partier som skal styre landet. Før valg må de ulike partiene forklare hvilke virkemidler de vil bruke, og hvilke grupper partiene prioriterer i sin politikk. Helsepartiet har helse som utgangspunkt, på alle politiske områder. Velgerne må vurdere hvilke saker som er viktigst for dem, og hvilke metoder/verdier de vil Norge skal styres etter.

Etter valg må de politiske partiene stå for det de har lovet velgerne. Hvilke metoder og grupper som styrkes, blir avgjort av det styrkeforholdet de ulike partier får gjennom innbyggernes stemmer. Underveis i de fire årene et Storting sitter, må velgerne få godt innsyn i hvordan makten løser sine oppgaver, og etterlever sine løfter. Da kan innbyggerne delta i debatter, og vurdere hvor godt de ulike partiene og politikerne gjør jobben. På bakgrunn av dette, kan velgerne avgi stemme ved neste valg.

Det offentlige Norge burde derfor vise utstrakt åpenhet, om både metoder og valgløfter. Men, de som har makt og myndighet, har blitt mindre synlig, spesielt innen helsesektoren.

Som et resultat av helseforetaksmodellen og New Public Management, ser vi mer autoritære og lukkede systemer, med tilbakeholdelse av informasjon.  Avgjørelser tas i lukkede rom, påvirkning av lobby- og PR-byråer, taktisk kommunikasjon, maktkonsentrasjon, rekruttering av meningsfeller, omdømmefokus fremfor fokus på tjenestenes kvalitet, «knebling» av meningsmotstandere, ublue lojalitetskrav, kutt i rettigheter, samt represalier for varslere som påpeker systemsvakheter.

Både globalt og i Norge, øker forskjellene; makt, penger og myndighet samles i mindre kretser. I praksis styres nå det meste av helse-Norge av en håndfull mennesker.  Disse fyller sine roller i opptil syv ulike styrer, verv og lønnede oppgaver, der de samme byråkratene møter hverandre.

For innbyggerne kan det være svært vanskelig å nå frem med klager, argumenter og opplevd virkelighet.

Helseforetaksmodellen legger mye makt og ansvar for helsetjenestene til byråkratiet. I departementet, direktoratet og i de regionale helseforetakene, jobber høyt utdannede og ditto lønnede økonomer, jurister, samfunnsvitere og akademikere, som ikke står til ansvar overfor befolkningen ved valg. Demokratiet har mistet styringen over helsesektoren. Helseforetaksmodellens økonomiske logikk blir bærende for hele styringen, av den sektoren som burde ha helse som høyeste valuta.

Det var Arbeiderpartiet som hasteinnførte helseforetaksmodellen våren 2001. Den ble vedtatt med støtte av Høyre og Frp 6. juni 2001. Helseforetaksmodellen ble innført 1. januar 2002.

Helsepartiet mener helseforetaksmodellen er udemokratisk, og den må fjernes. Helsepartiet mener helsesektoren tilhører innbyggerne, som finansierer og bruker helsetjenestene. Derfor må den være mye mer demokratisk styrt, enn den er i dag. Vi må ha flere helsefagfolk inn i styringen.

Resultatene av dagens samfunnssystemer, er at mange innbyggere føler avmakt og utvikler politikerforakt. Tilliten blir borte. Disse prosessene svekker hele samfunnet. Det haster med å snu utviklingen. Den snuoperasjonen kan velgerne sørge for, ved stortingsvalget i høst. Et sterkere Helsepartiet vil bidra til dette arbeidet.

Helsepartiet vil:

 • ha fokus på tjenestene og resultatet for den enkelte
 • ha et samfunn bygget på menneskerettigheter og menneskeverd for alle, uavhengig av alder, kjønnsidentitet, hudfarge, helse, funksjonsevne eller livssyn.
 • sette hensynet til liv og helse for befolkningen høyest.
 • bevare, utvikle og styrke velferdssamfunnet

Involvering – ikke bare inkludering

Helsepartiet mener gode samfunn bygges, når mennesker tar godt vare på hverandre. For å ivareta verdighet, omsorg og respekt for enkeltmennesket, trenger Norge mer åpenhet, inkludering og demokratiske systemer, som ikke diskriminerer mennesker med ulike oppfatninger.

Staten må ta ansvar og lage systemer tuftet på menneskeverdet. Enkeltmennesket må bli inkludert, og har også selv et ansvar for å være deltagende. Vi har alle et felles ansvar for å inkludere og involvere.

Norge er et godt land å bo i for mange, men ikke for alle. Jo mer privilegert du er, jo bedre fremstår Norge. Privilegier kan blant annet komme i form av arv, god økonomi og en sterk helse.

Selv om nordmenn er relativt gode på likestilling, forekommer fremdeles diskriminering på bakgrunn av etnisitet, religion, seksuell orientering, hudfarge, funksjonsevne eller alder m.m.

Mennesker med funksjonsnedsettelser, kan fremdeles ikke delta fullt ut i samfunnet på grunn manglende tilrettelegging. Eldre, syke og innvandrere, blir utsatt for uverdig behandling, og får ikke delta på like vilkår som friske, etnisk norske. Noen innvandrere i Norge, får ikke selv velge sin livspartner.

Sykdom og fattigdom fører også til utenforskap og ensomhet.

På noen områder blir menn diskriminert. Undersøkelser avdekker at gutter i skolen blir systematisk nedvurdert i alle fag, bortsett fra i gymnastikk. Noen menn opplever diskriminering i barnevernssaker. På andre arenaer blir fremdeles kvinner diskriminert. Kvinners lønn er kun 87,6% av mannens. Diskriminering er uakseptabelt.

Diskriminering og tap av mestring, felleskap og inntekt, kan gi fysiske og psykiske lidelser. Helsepartiet vil at myndighetene skal ta aktive grep for å forebygge ensomhet, ungdomskriminalitet, vold i nære relasjoner, psykiske problemer, utenforskap og selvmord.

Helsepartiet jobber for å fremme rettferdighet, frihet og trygget for alle, uavhengig av etnisitet, religion, kjønn, seksuell orientering, kjønnsidentitet, alder, diagnose eller funksjonsnivå. Inkludering, involvering og toleranse for ulikheter, vil hindre diskriminering.

Likestilling, likeverd og inkludering, skal gjelde også internt i ulike trossamfunn. I Norge gjelder norsk lov. Vi vil ikke akseptere utdanninger, arbeidssteder eller aktiviteter, som ikke arbeider for de norske verdiene; likestilling, verdighet for alle og retten til å velge utdanning, yrke og partner selv.

Inkludering, involvering og fellesskap, er viktig for fysisk og psykisk helse. Helsepartiet har null-toleranse for mobbing og diskriminering. Det er også myndighetenes oppgave å stimulere til aktiv involvering, slik at enkeltmennesket selv kan ivareta egne og samfunnets interesser.

Helsepartiet vil jobbe for økt likestilling i minoritetsmiljøer der kvinner og jenter blir utsatt for negativ, sosial kontroll.

Mennesker med funksjonsnedsettelser skal få leve aktive og selvstendige liv, og ikke ekskluderes fra samfunnet. Funksjonshemmede skal anerkjennes som likeverdige innbyggere.

BPA (Personlige bruker assistenter), er et viktig likestillingstiltak for mennesker med funksjonsnedsettelser. BPA blir dessverre ofte kun sett på som helsehjelp og omsorg. BPA er nødvendig for sikre funksjonshemmede rett og mulighet til å leve uavhengige liv, og delta i samfunnet. Mennesker med funksjonsnedsettelser skal ha lik rett til bistand fra BPA (personlig bruker assistent), uavhengig av hvor i landet de bor.

Helsepartiet vil:

 • innarbeide FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) i norsk menneskerettighetslov, og ratifisere tilleggsprotokollen som sikrer mennesker med funksjonsnedsettelser individuell klagerett.
 • gi funksjonshemmede over 67 år rett til BPA (personlig bruker assistent).øke kunnskapen om hvordan mennesker med funksjonsnedsettelser diskrimineres i samfunnet, og motarbeide dette aktivt.
 • sikre finansieringen av aktivitetshjelpemidler, slik at mennesker med funksjonsnedsettelser kan delta i idrett og andre aktiviteter.
 • at staten fortsatt tar sitt økonomiske ansvar for ressurskrevende tjenester.sikre kunnskap i kommunene om funksjonshemmedes menneskerettigheter.
 • sikre at universell utforming er en del av all samfunnsplanleggingen, slik at ikke dører, fortauskanter og lignende, hindrer deltagelse.
 • Vi vil blant annet:
  • øke bevilgningene til ettermontering av heiser i lavblokker.
  • stoppe uthulingen av plan- og bygningsloven som nasjonalt lovverk.
 • gjøre det mulig å ferdes med bil for bevegelseshemmede, ved å gi mennesker med funksjonsnedsettelser rett til å kjøre på ellers bilfrie områder, samt opprette flere parkeringsplasser for denne gruppen. Vi vil også senke terskelen for at innbyggerne kan få HC-bevis som gir rett til kjøring og parkering.
 • at barn og unge ikke skal tas ut av ordinær undervisning, mot egen og foresattes vilje. Alle, også barn med funksjonsnedsettelser, skal som utgangspunkt ha tilbud om å gå på sin nærskole.
 • evaluere krisesentermodellen med sikte på å styrke den. Vi vil sikre at voldsutsatte ikke møtes med tidsbegrensning for opphold. Det skal være gratis å bo på krisesenter.
 • sikre nødvendig helsehjelp, oppfølging og bistand til mennesker som lever med en kjønnsidentitet, som ikke er i overenstemmelse med biologisk kjønn.
 • stille krav om at religiøse ledere i trossamfunnene behersker norsk språk.
 • hindre at foreldre sender norske barn til utlandet, der barna utsettes for brudd på norsk lov, og intensivere innsatsen med å sikre at barn ikke blir sendt til utlandet, for å læres opp i kultur, som bryter med norsk lov og norske verdier.
 • at alle som bor i Norge, skal få tilgang til opplæring i norsk språk og norsk lov.
 • at enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere, også skal få mulighet til å ta utdannelse, og kunne bidra i samfunnet.
 • sikre at alle som oppholder seg i Norge, enten de kan dokumentere rett til gyldig opphold eller ikke, har rett til nødvendig helsehjelp, uavhengig av andre omstendigheter. Dette er også for å beskytte den norske befolkningen mot eventuelle smittsomme lidelser.
 • at barn av norske foreldre skal ha samme krav på beskyttelse gjennom norske myndigheter, uansett hvor i verden de befinner seg.forby kjønnslemlestelse av barn, både jenter og gutter.
 • arbeide internasjonalt for å bekjempe menneskehandel.
 • gjøre byer og tettsteder hyggeligere og tryggere med opplyste gater, plasser og parker, inviterende benker og sosiale arenaer. Veier, fortau, gang- og sykkelveier, skal være godt vedlikeholdt hele året. Det skal være framkommelig og trygt å ferdes for alle.

Omsorg for hverandre er lønnsomt, for enkeltmennesket, samfunnet, arbeidslivet og for økonomien.

Helsepartiet vil skape et friskere Norge. Det lønner seg for alle.

Tilbake til Stortingsprogram oversikten