2. For et friskere Norge

Helsepartiets Stortingsvalgprogram for 2021-2025 heter «For et friskere Norge».

Helse er grunnleggende for ditt og mitt liv. En frisk befolkning er også en forutsetning for et bærekraftig samfunn. Men, dessverre blir stadig flere nordmenn kronisk syke og uføre. Ved utgangen av 2019 var 364.000 nordmenn uføretrygdet. I 2019 ble 2/3 av et helt årskull uføretrygdet. Dette går ut over enkeltmennesker og samfunnet. Statens utgifter til uføretrygd har økt, fra 60 milliarder kroner i 2013 til 100 milliarder kroner i budsjettet for 2020, før pandemien påvirket oss. Statens forventede kostnader til uføretrygd, arbeidsavklaringspenger og sykepenger, er nå like høye som våre samlede årlige utgifter til spesialisthelsetjenesten. Dette kan ikke fortsette.

Hvis Helsepartiet skal lykkes med å skape et friskere Norge, må vi tenke nytt, og velgerne må støtte opp om denne politikken, for å få til fornuftige og gode løsninger. Vi må sikre folks helse på en bedre, mer effektiv og pasientvennlig måte.

Visste du at befolkningens samlede fremtidige arbeidsinnsats utgjør 75% av Norges nasjonalformue? Å sikre enkeltmenneskets helse, er å sikre Norges økonomi og innbyggernes fremtid.

Helsepartiets visjon: Norge skal ha Europas friskeste befolkning innen år 2030

For å få den friskeste befolkningen i Europa, må helsemyndighetene tenke nytt og annerledes om forebygging, behandling og rehabilitering/habilitering. Det er nødvendig å utfordre utdaterte «sannheter», autoriteter og dogmer – både faglige og politiske.

Helsepartiet vil sikre et bedre og mer humant helse- og omsorgsvesen, med stor takhøyde og toleranse for ulike tilnærmingsmåter, for å oppnå Europas friskeste befolkning innen 2030.

Forebygging lønner seg mest

Helsepartiet tenker nytt for å forebygge sykdom og hindre forverring av lidelser. Det er, for eksempel, på høy tid å utfordre de 50 år gamle kostholdsrådene fra norske myndigheter. Det er viktig å innse at folk er så forskjellige, at ulike mennesker trenger ulike råd.

Helsepartiet har idéer om hvordan vi kan legge til rette for, at hver og en får anledning til å ta best mulig vare på egen helse.

Norge skal ha verdens beste offentlig finansierte helsevesen

Norske helsekøer vokser, fordi det offentlige behandlingstilbudet kuttes. Å stå i helsekø er kostbart, både for den syke, og for samfunnet.

Helsepartiet tenker nytt for å kunne behandle flere. Private aktører har mye ledig kapasitet, og personer med god økonomi eller private helseforsikringer, benytter seg av disse. Dette reduserer kostnader for de offentlige helseforetakene, som på denne måten har en økonomisk fordel av lange køer. Dagens organisering av helsevesenet stimulerer altså til et stadig mer todelt helsevesen.

Det forventes av land med solid økonomi, at hele befolkningen får gode helsetjenester. Helsepartiet vil åpne for en lovregulert tilgang av både offentlige og private leverandører av helsetjenester.

For å avvikle helsekøene, vil Helsepartiet ha et behovsbasert helsevesen, der pengene følger pasientene. I dag har alle en lovfestet rett til behandling gjennom Folketrygden.

Helsepartiet vil øke antall avtalespesialister, og sikre dem levelige takster. Flere polikliniske og dagkirurgiske prosedyrer er i dag – nærmest av gammel sedvane – forbeholdt sykehusene.

De regionale helseforetakene har i realiteten monopol på spesialisthelsetjenester. Dette hindrer arbeidet med å gi pasientene den beste, billigste og raskeste helsehjelpen. Denne organiseringen har også ført til at ressurskrevende pasienter kan oppleve å bli forsøkt avvist, både av helseforetakene og kommunene.

Våre politikere har gjennom helseforetaksmodellen, overlatt styringsansvaret til helsebyråkrater. Dette er et demokratisk problem. Helsepartiet vil sørge for at helse igjen blir politikernes ansvar.

Norge har vært blant de siste land i Europa å tilby ny, innovativ eller kostbar behandling. Dette er ikke til pasientenes beste. Når medikamenter får medisinsk markedsføringstillatelse, må de straks bli tatt i bruk i Norge. Kostnadene for legemiddelbruk må organiseres slik, at de regionale helseforetakene ikke tjener på å utsette bruken av ny og innovativ medisin.

Dersom norske pasienter ikke får tilfredsstillende helsehjelp i Norge, har de ifølge EØS-regelverket rett til å få helsehjelp i EØS-området, bekostet av Folketrygden. Denne retten brytes i dag. Det er en skandale på linje med NAV-skandalen. ESA (kontrollorgan for EØS-avtalen) vil stevne Norge for dette i 2021. Helsepartiet mener Norge må slutte å bryte EØS-avtalen, som å nekte innbyggerne denne retten.

Rehabilitering / habilitering må sikre at alle kan leve gode liv

Både rehabilitering og habilitering må legge til rette for at alle skal kunne mestre sine liv best mulig, på egenhånd, eller med egenkontroll. Mestring skaper deltakelse i samfunnet, og god helse. En slik investering skaper gode liv, og bidrar til at hver og en blir friskere, selv om man lever med kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelser. Dette vil bidra til at flere kan delta i, og videreutvikle det norske samfunnet.

Et friskere Norge er mer enn bare en frisk befolkning

For å nå Helsepartiets visjon om Europas friskeste befolkning innen år 2030, må også omgivelsene være friske – alt fra miljø og mat, til skole og forsvar.

Helsepartiet på Stortinget

For at Helsepartiet skal bidra til å skape et friskere Norge, må vi få plass på Stortinget. Du kan gi oss den muligheten ved å stemme på Helsepartiet i 2021.

Tilbake til Stortingsprogram oversikten