14. Justis

– trygge og rettferdige samfunn

Trygghet er viktig for helsen. Trygghet bygger gode samfunn. Helsepartiet vil føre en justispolitikk som sikrer trygghet, rettferdighet og rettssikkerhet for alle.

Som i helsepleien, vil vi styrke forebygging av kriminalitet, sikre hurtig inngripen ved lovbrudd og sørge for offerets og kriminelles rehabilitering i etterkant.

Nærhet og nok kapasitet hos politiet, er en forutsetning. Bevilgningene i sektoren må økes, for å sikre tilstrekkelig og samordnet kapasitet i politiet, domstoler og i kriminalomsorgen.

Forebygging i flere lag

Både for offeret og gjerningspersonen, er satsing på kriminalitetsforebyggende tiltak og bekjempelse av fattigdom, beste verktøyet for å hindre kriminalitet. Da må politi, berørte familier, barnevern, konfliktråd, skoler og kommune samarbeide godt. Politifolk som kjenner nærmiljøene og jobber aktivt med forebygging, har vist seg å ha god effekt.

Forebyggende arbeid i utsatte ungdomsmiljøer

Det er viktig å forhindre at unge mennesker begår sine første kriminelle handlinger.  Mindre lovbrudd, kan bli starten på «en kriminell løpebane». Ungdom i faresonen kan ha ulike utfordringer i familien og/eller på skolen. Også unge fra tilsynelatende «vellykkede hjem» kan ha utfordringer, som unge i et tøft miljø, unge som selv er ofre for kriminalitet og ungdom med psykiske utfordringer og/eller rusproblemer. For en vellykket forebygging av ungdomskriminalitet, må bakenforliggende problemer avdekkes og håndteres.

Helsepartiet vil:

 • ha større fokus på forebygging av kriminalitet.
 • forhindre fattigdom og utenforskap
 • .styrke samarbeidet mellom parter som skal bidra til å forebygge kriminalitet, med fokus på å stoppe tilløp til ungdomskriminalitet.
 • styrke krisesentrene og sikre tilgang for alle som utsettes for vold og overgrep inkludert sårbare grupper, som utviklingshemmede m.fl. Opphold på krisesentre må være gratis for alle.
 • sikre at unge med risikofylt bruk av rusmidler, får effektiv behandling og oppfølging også i spesialisthelsetjenestene.
 • sørge for at barne- og ungdomspsykiatrien styrker sin kompetanse på gjengproblematikk, kriminalitet og behandling av rusproblemer.
 • gjenopprette ambulerende team «gatepatruljer» og forebyggende enheter i politiet, som oppsøker ungdomsmiljøer og holder øye med og tilbyr hjelp til utsatte barn og unge.

Helsepartiet vil ha tilstedeværende politi og en rask straffekjede

Et tilstedeværende politi

«Nærpolitireformen» må få reelt innhold og resultere i mer, nært og synlig politi. Et synlig og kompetent politi er essensielt for innbyggernes trygghet og har en god forebyggende effekt.

Helsepartiet vil ha politi som en integrert del av lokalsamfunnene. Slik får politiet god kunnskap om sitt lokalsamfunn og kan jobbe forebyggende i samarbeid med andre organer. Lokal tilstedeværelse setter politiet i stand til å forebygge og oppdage kriminalitet på et tidlig tidspunkt.

Politiet for fysisk og psykisk helse

Arbeidet med å hindre og oppklare voldtekter og vold i nære relasjoner må intensiveres. Vold og overgrep skal ha høyeste prioritet hos politiet. Det er et stort problem at så mange anmeldte voldtekter blir henlagt. Arbeidet med å oppklare disse sakene må styrkes. Barn og unge som vokser opp med fysiske og psykiske overgrep, blir ofte syke voksne. Vold i nære relasjoner koster dyrt, for den enkelte og for samfunnet.

Alvorlig volds- og gjengkriminalitet må bli oppklart og pådømt

Voldtekt, ran, drap og vold er alvorlig kriminalitet, som gir enorme helseskader. Slik kriminalitet må prioriteres høyt i hele straffesakskjeden. Når publikum opplever at disse sakene ikke blir oppklart og pådømt, svekkes den allmenne rettsoppfatningen og utryggheten øker.

Arbeidet for å bekjempe internasjonal menneskehandel må styrkes

Menneskehandel er et stort internasjonalt problem, dessverre også i Norge. Dette er moderne slaveri. Bekjempelsen må intensiveres og lovbrudd avdekkes, alt fra tvangsarbeid i hjem til sosial dumping og prostitusjon. Helsepartiet vil øke strafferammene for all menneskehandel.

Helsepartiet vil:

 • sikre politiet nok ressurser til å forebygge, forhindre, etterforske, oppklare og føre saker i strafferetten.
 • ha et godt synlig politi i hele Norge.
 • jobbe for å sikre en god flyt i hele straffekjeden, for å sikre at det går kortest mulig tid fra et lovbrudd begås, til eventuell soning.at «nærpolitireformen» blir en reform der folk har nærhet til fast, stasjonert politi.
 • gjenåpne de lokale lensmannskontorene i distriktene.at politiets responstid må reduseres og den bør bli likere i hele landet.
 • politiet skal forhindre og etterforske alle typer kriminalitet, men ha spesielt vekt på forbrytelser som går ut over liv og helse, som familievold og voldtekt.

«Nei, betyr nei»- Helsepartiet vil ha samtykkelov

Anslagsvis, blir 8-16.000 kvinner utsatt for voldtekt eller voldtektsforsøk i Norge hvert år. Hver tiende kvinne i Norge har vært utsatt for voldtekt minst én gang i løpet av livet. Halvparten var under 18 år da de ble voldtatt. Antall voldtekter har økt.

Hvor mange gutter og menn som blir utsatt for voldtekt, finnes det foreløpig lite statistikk på, men vi vet at noen gutter og menn blir utsatt for voldtekt og voldtektsforsøk.

Etter norsk lov er det ikke voldtekt, dersom overgriper ikke bruker vold eller trusler. At personen tydelig sier «nei» er ikke nok. Dette mener Amnesty påvirker holdninger knyttet til seksuelle overgrep i Norge. Et tydelig «nei» er i dag ikke nok til å gi en voldtektsdom. En samtykkelov snur ansvaret over på overgriper. «Sa hun (eller han), ja?». En slik lov er enkel å forholde seg til, er utvetydig og gir et tydelig signal om hva som er akseptabelt.

Helsepartiet vil:

 • endre voldtekts-lovgivningen, slik at voldtekt defineres som seksuell omgang uten oppriktig samtykke.
 • sikre ofre for voldtekt god helsehjelp, rehabilitering, langvarig oppfølging ved behov og erstatning.
 • sørge for at politiet får ressurser til å prioritere etterforskning av voldtektssaker. Politiet må ha ressurser til å sikre bevis og foreta avhør umiddelbart.
 • øke kapasiteten og sørge for faglig kompetanse på voldtektsmottak i hele landet.

En forebyggende og human narkotikapolitikk

Helsepartiet vil forhindre flest mulig nye rusavhengige. Vi vil gi verdighet og hjelp til eksisterende pasienter, samt gode rehabiliteringstilbud som er mer enn fagre ord. Helsepartiet vil beskytte samfunnet mot rusrelaterte skader. Denne balansen krever ulike virkemidler for ulike grupper.

Fritidsbrukere av rus finner liten støtte i Helsepartiet. Vi går ikke inn for amnesti for folk som krever fritt å få velge sin rus. Rus har en høy pris for pårørende, venner og for samfunnet. Derimot ser vi behovet for at pasienter som kan ha helseutbytte av stoffer som i dag er definert som forbudte, narkotiske stoffer, skal få prøve ut disse til medisinsk bruk, i samråd med sin lege/behandler. Ruspasienter som ønsker

skal ha umiddelbar tilgang til helsehjelp –og nødvendig oppfølging,

Norge har flest overdosedødsfall i Europa. Det er hevet over tvil, at norsk narkotikapolitikk ikke har virket etter hensikten. Vi har ikke klart å redusere narkotikaproblemene. Narkotikakriminalitet tar opp store ressurser hos politiet og rettsvesenet i Norge. Dette betyr at andre former for kriminalitet ikke blir prioritert høyt nok.

Samtidig er narkotikabruk først og fremst definert som et helseproblem, men et straffbart helseproblem. Norge har en streng narkotikapolitikk og med høye strafferammer. Allmennpreventive hensyn var den viktigste begrunnelsen for stadig økende strafferammer og målet var å hindre utbredelse av narkotika gjennom kontroll og straff.

Norge har ikke blitt et narkotikafritt samfunn ved å kriminalisere rusavhengige. Ved å kriminalisere en pasientgruppe, har Norge antagelig fått mer kriminalitet, flere overdoser og unødvendig høy belastning på fengselsvesenet. Vi tror likevel en ren avkriminalisering vil koste liv og helse hos lovlydige mennesker, som ellers ikke ville våget å være i kontakt med rus.

Tiden er inne for nye grep. All vår politikk bygger på individuelle hensyn, også vår narkotikapolitikk:

Helsepartiet vil:

 • ha et generelt forbud mot narkotika.
 • avkriminalisere erverv til og eget bruk av narkotika for enkelte grupper rusmiddelavhengige.
 • at mennesker som har blitt avhengig av narkotiske stoffer, skal sikres medisinsk og faglig hjelp og oppfølging.
 • ha en kraftig styrking av kapasiteten til avrusning.
 • ha en reell satsing på ettervern av rusmisbrukere, i samarbeid med rusmisbrukerne.
 • tillate medisinsk utprøving av narkotiske stoffer til pasientgrupper, av helsemessige årsaker opprettholde et høyt straffenivå for de som organiserer og smugler narkotika.
 • av hensyn til misbrukernes helse, og for å forhindre overdosedødsfall, innføre sprøyterom i de største byene i Norge.

Helsepartiet vil styrke domstolene

De som har rett, skal få rett – uavhengig av størrelsen på lommeboka

Transparency International har pekt på Norge som landet med mest korrupsjonsrelatert problematikk, av de skandinaviske landene. Uriktige avgjørelser går hardest ut over ressurssvake mennesker, som ikke kan eller orker å slåss for sin rett. Dette vil ikke Helsepartiet akseptere.

Når ressurser og makt er mer avgjørende enn loven, er rettssikkerheten truet. De som ikke har eller har tilgang på sterke økonomiske muskler, er taperne i rettssystemet.

Helsepartiet vil opprette en egen familiedomstol

I Norge har vi hatt et domstollignende organ, Fylkesnemnda i barnevernssaker. Denne organiseringen har vist seg å ikke støtte rettsikkerheten i barnevernssaker godt nok. Norge er klaget inn og dømt i mange saker i menneskerettsdomstolen i Europa. Helsepartiet vil legge ned fylkesnemndene og opprette en egen familiedomstol på tingrettsnivå med spesiell kompetanse på familierett, barnevern, vold og overgrep i hjemmet, og i andre nære relasjoner. Denne domstolen overtar alle familierettssaker, voldssaker i nære relasjoner og barnevernssaker.  Domstolene må styrkes, alle lokale tingretter må opprettholdes

Helsepartiet vil styrke domstolene og beholde alle tingrettene.

Helsepartiet vil:

 • at alle med en inntekt på og under 2,5 G, skal ha tilgang til fri rettshjelp.
 • gjeninnføre juryordningen, fordi prinsippet om å dømmes av likemenn må bevares.
 • beholde de lokale tingrettene og styrke domstolene betydelig.
 • ha fylkesvise familiedomstoler på tingrettsnivå, med spesiell kompetanse på familierett, barnevern, vold og overgrep i hjemmet og i nære relasjoner. Denne domstolen skal overta sakene fra Fylkesnemnda for barnevernssaker, som legges ned.

God, rettferdig kriminalomsorg med rehabilitering

Helsepartiet vil ha en kriminalomsorg som hindrer tilbakefall og er uten ventetid på soning.

Kriminalomsorgen har vært underfinansiert de siste åtte årene. Rammevilkårene for tjenesten må bedres. Særlig for kvinner og yngre voksne må vi utvikle og benytte flere soningsalternativer. Norge bør også opprette en egen, faglig godt bemannet enhet, for psykisk syke og forvaringsinnsatte. Barn skal sone på egne institusjoner, adskilt fra ordinære fengsler.

Helsepartiet vil ha:

 • økt bruk av soning med elektronisk fotlenke.
 • økt bruk av samfunnstjeneste, spesielt for unge lovbrytere.
 • bedre soningsforhold for kvinner.
 • bedre soningsforhold på egne institusjoner for innsatte med psykiske lidelser.
 • bedre tilrettelegging for familiebesøk i fengsel.

Sikre behandling og stoppe ruspåvirkede og psykisk syke lovbrytere.

Mange lovbrudd blir utført av ruspåvirkede og psykisk syke mennesker. Slike lovbrudd må forebygges på ulike måter. Særlig vil Helsepartiet sikre at lovbrudd ikke er en konsekvens av manglende medisinsk behandling.

Bedre sikkerhet til sjøs

Helsepartiet vil ha like regler til sjøs som i veitrafikken. Økningen i alkoholbruk til sjøs utgjør en helsefare for den påvirkede, mennesker om bord og andre sjøfarende. Derfor vil Helsepartiet ha lik promillegrense til vanns som til lands.

Arbeidsrett; helse på arbeidsplassen og bedre varslervern

Til tross for økt fokus på betydningen av varsling, for demokratiet og innbyggernes sikkerhet, har det ikke blitt lettere å være varsler i Norge. I store deler av helsesektoren opplever ansatte en fryktkultur, som hindrer nødvendig varsling og utsetter pasienter og ansatte for risiko.

Lojalitetsplikten hindrer offentlig ansatte i å gi demokratiet innsyn i kritikkverdige forhold, i tjenestene.

Ansatte som våger å si fra om kritikkverdige forhold, har blitt utsatt for trakassering, falske saker, fjerning av arbeidsoppgaver, degradering og oppsigelse. Varslere har hatt problemer med å få ny jobb, flere har fått ødelagt sin yrkeskarriere, sin familie, økonomi og sosialt liv. Mye sykdom og uførhet kan kobles direkte til uakseptable forhold på arbeidsplassen.

Helsepartiet vil:

 • sikre varslere et reelt rettsvern.
 • at arbeidstakere som påberoper seg rett til varslervern, skal få adgang til fri rettshjelp, betalt av staten, dersom de blir forsøkt oppsagt fra sin stilling innen en periode (f.eks. 3 år), etter at varslervernet er påberopt.
 • at rettsreglene må endres, slik at det er arbeidsgiver som må gå til søksmål for å avslutte et arbeidsforhold, dersom den ansatte har varslerstatus.

Internasjonal rett EØS

Helsepartiet har ikke tatt stilling til om EU/EØS er den beste formen for samarbeid med andre nasjoner. Vi ser at motreaksjonen over de siste ti-årenes globalisering, slår ut i krav om mer selvstyre. Helsepartiet mener at Norge, på en del områder bør være selvstyrt. På andre områder har norske innbyggere fått sine rettigheter ivaretatt, nettopp på grunn av juridiske bindinger til andre land, gjennom blant annet EØS-avtalen. Uten denne, ville ikke norske innbyggere hatt mulighet til å besøke andre land, samtidig med mottak av midlertidige ytelser fra NAV (jfr NAV-skandalen). Tilsvarende arbeider ESA i 2021 (kontrollorganet for EØS-avtalen), med en stevning mot Norge, fordi våre myndigheter nekter syke mennesker retten til behandling i andre land, selv når ingen behandling finnes i Norge. Dette er trolig også brudd på menneskerettighetene.

Til tross for pandemi og reiserestriksjoner, lever vi i et internasjonalt samfunn der vi kjøper og selger varer til og fra utlandet. Norge trenger lover og reguleringer for vår samhandling med andre land. Det samme gjelder når mennesker fra andre land ønsker å besøke eller bosette seg i Norge. Lover og regler trygger og regulerer våre muligheter.

Helsepartiet ser det som nødvendig å ha et velfungerende samarbeid med andre land. EØS-avtalen gir muligheter, samtidig som den også gir noen uheldige konsekvenser. Beslutninger som tas av EU-domstolen får direkte konsekvenser for våre lover og regler. Gjennom EØS-avtalen har vi akseptert å følge EU-domstolen og forholde oss til de beslutninger som tas der, uten å være en del av EU. Dette er noen ganger en fordel for våre innbyggere, andre ganger en ulempe.

Helsepartiet registrerer at det oppstår situasjoner hvor våre myndigheter åpenbart ikke klarer å følge med på det som skjer i EU/EØS. Noen ganger har våre myndigheter ikke forstått regelverket eller konsekvensene (som i NAV-skandalen) og delvis har våre regjeringer ikke evnet å sette gode nok grenser for hva Norge skal bestemme selv og hvilke regler vi ønsker å følge.

Helsepartiet vil ha større demokratisk åpenhet og kunnskap om konsekvensene av internasjonale samarbeid. Dette må presenteres slik at innbyggere kan forstå konsekvensene og ta stilling til om vi fortsette som medlem av EØS, kreve nye forhandlinger eller gå ut av avtalen.

Ulik levestandard i verden skaper uro

Levestandarden i verden, er og vil være, i mange år fremover, svært varierende, fra stor fattigdom til enorm rikdom. Dette er forskjeller som skaper uro, bidrar til krig, kriminelle handlinger og bevegelser i befolkningen. For Helsepartiet er det helt naturlig at mennesker vil søke til steder hvor de kan oppleve trygghet, både for helse og økonomi. Ulikheter i kulturer, verdisett og økonomi, bidrar til økt kriminalitet. Desperate mennesker, uten økonomiske midler, forsøker å skaffe seg penger til livsopphold der de ser muligheter. Andre ser muligheten for å utnytte situasjonen og bruker mennesker i vanskelige livssituasjoner, til å oppnå fordeler på egne vegne.

Med stor internasjonal ferdsel og samhandling, er norsk politi avhengig av god kompetanse og godt samarbeid med kollegaer i andre land, for å forhindre, etterforske og stoppe kriminalitet, på tvers av landegrenser.  Samtidig skal politiet evne og ha kapasitet til å møte alle mennesker med respekt, uavhengig av hvilken situasjon den de møter har havnet i, selvforskyldt eller på grunn av andre. Helsepartiet vil jobbe for å bedre levekårene også for mennesker som ikke bor i Norge.

Tilbake til Stortingsprogram oversikten