9. Kultur

– for folkehelse, livskvalitet, tilhørighet og samhold

Kultur berører oss alle, indirekte eller direkte. Vi finner kultur i hele vår historie, i naturen og i våre daglige omgivelser. Kultur har sterk påvirkning på helse, livskvalitet og næringsvirksomhet.

Likevel er hovedtyngden av kultur drevet frem av frivillige, sterkt engasjerte personer i våre lokalmiljøer. Kulturens betydning for vår eksistens, blir stemoderlig behandlet i et samfunn som styres etter tall og i mindre grad etter trivsel. Kultur-området, et av våre viktigste helseforebyggende tiltak, er utsatt når kommuner og stat skal effektivisere og spare penger.

Unge mennesker sliter med utenforskap, lav mestringsfølelse og dårlig selvbilde. Mange mennesker kjenner på verdiløshet og ensomhet. Skolene har vært rensket for læring som handler om følelser, opplevelser og aktiviteter hvor vi kan bruke sansene, bevegelser og skaperånd.

Dugnadsånden og frivilligheten er utnyttet og misbrukt i kommunale og statlige budsjetter, i en tid hvor det forventes at begge foreldrene skal være i 100% jobb, barna skal jakte karakterer og karrierer og i tillegg være aktive på fritiden. Takket være dyktige og engasjerte frivillige i by og land, har vi et mangfoldig og rikt kulturliv i Norge. For noen få, er det mulig å leve av kulturelle aktiviteter, for de fleste må drømmen og ønsket om å bruke mer tid på kulturelle evner og ferdigheter settes til side, fordi det ikke finnes nok jobber eller muligheter for amatører uten gode kontakter og tilgang på økonomiske midler.

Kultur bidrar med inkludering, integrering, mangfold og samfunnsutvikling.  Kultur gir oss mulighet til å bruke alle sider av oss selv, til å uttrykke følelser og meninger som er vanskelig å sette ord på, eller som tydeliggjøres bedre gjennom kulturen.  Kulturen kan samle oss i sorg og i glede.

For Helsepartiet er det en selvfølge at kultur er et nasjonalt og statlig anliggende. Tilgang til kultur er et kollektivt gode. Kulturforbruk har mange positive virkninger for fysisk og psykisk helse og velvære. Kulturen skal ha gode rammebetingelser, både som næring og frivillig aktivitet.  Alle offentlige organisasjoner skal ha en egen budsjettpost for kulturelle aktiviteter.

Investering i kultur er å investere i forebyggende helse og god rehabilitering

Kultur skal være tilgjengelig for alle.  Kultur skal være en naturlig og selvfølgelig del for barn og unge i barnehage og skole. Kultur skal være en del av omsorgssektoren og inngå i alle behandlingsopplegg der kultur har positiv effekt på helsesituasjonen.  Kultur er for mange avgjørende for god livskvalitet.

Helsepartiet ønsker mer forskning, for å underbygge og dokumentere betydningen av kultur på helse.

Helsepartiet vil at kultur skal:

 • ha en naturlig plass i samfunnet på grunn av sin store betydning for vår helse, som forebygging, men også ved behandling og rehabilitering.
 • være en naturlig del av det forebyggende helsearbeid og brukes på alle behandlingsområder hvor mennesker opplever at det påvirker helsen positivt.
 • benyttes som medisinfritt behandlingstilbud i det offentlige helsetilbudet.
 • brukes aktivt for lindring og helseforebygging.
 • få tilgang til forskningsmidler for å dokumentere kulturens effekt på helse.

Kultur skaper levende lokalmiljøer og arbeidsplasser

Helsepartiet vil satse på den profesjonelle kulturen som en viktig næring og på den frivillige kulturen av trivsels- og folkehelsehensyn. Kulturpolitikk handler om å sikre gode rammebetingelser for kulturlivet og sikre innbyggerne tilgang til kulturopplevelser.

Kultur skaper et levende miljø i by og bygd. Kulturen gir ringvirkninger for arbeidsplasser og økonomien i lokalmiljøer, som kafe- eller restaurantbesøk og turisme.

I mange mindre samfunn sysselsetter spel eller festivaler et helt lokalsamfunn. Det er også en stor næring for utøvere av kultur og leverandører til kulturelle aktiviteter.

Helsepartiet vil:

 • legge til rette for utvikling av variert kulturliv i hver enkelt kommune, slik at vi får aktive utøvere i hele landet.
 • at amatørenes muligheter for utøvelse og utvikling skal bedres.
 • øke antallet kunstnerstipender.
 • ha en næringspolitikk som bedrer vilkårene til selvstendig næringsdrivende innen kultur-området.

Kultur og fysisk aktivitet

Kultur omfatter også alle former for idrett. Idretten representerer en viktig og avgjørende betydning for helse og livskvalitet. Idretten, med sitt mangfold, bidrar med varierte muligheter for fysisk aktivitet på ulike nivåer.

Teknologisk utvikling og profesjonalisering i utstyr og aktivitet, gjør det frivillige arbeidet mer krevende og deltagelse i enkelte aktiviteter kostbart. Også idretten i lokal-miljøene, er avhengig av ildsjeler. I idrettspolitikk benyttes ofte betegnelsene organiserte og uorganiserte aktiviteter, uten at det er tydelig hvorfor politikerne lager dette skillet. Helsepartiet mener de såkalte uorganiserte aktivitetene oppstår som en konsekvens av høy organisert aktivitet.

Hvis noe skal iverksettes og utvikles, er det nødvendig med initiativtagere og ledere. Mange barn og unge har fått oppveksten sin reddet av dyktige og omsorgsfulle mennesker, som har brukt sin fritid på lagledelse og trening. Dessverre, har også mange unge fått livene sine ødelagt på grunn av overgrep.

Mange barn og unge slutter med aktiv idrett ved overgangen fra barneskole til ungdomsskole.

Dette kan ha sammenheng med at unge opplever større forventninger om å prestere, forskjellen i ferdigheter blir tydeligere og den naturlige, biologiske utviklingen skaper utfordringer for mange unge.

Større krav til utstyr er også en økonomisk utfordring for mange. Fysisk aktivitet er viktig for god fysisk og psykisk helse. Idretten er også en viktig sosial arena. Helsepartiet ønsker idretten skal ha et tilbud som motiverer til fysisk deltagelse for alle unge, uavhengig av om de vil konkurrere eller ikke.

Helsepartiet vil bistå idretten i arbeidet for å:

 • forhindre overgrep og maktmisbruk i idretten.
 • ha et tilbud til unge som oppleves motiverende, uavhengig av ambisjonsnivå.
 • utvikle organiseringen og tilbudet, slik at flere barn og unge fortsetter med idrettsaktiviteter eller tar del i arbeidet på annen måte.
 • styrke arbeidet mot doping og bruk av uheldige/skadelige medikamenter.
 • opprettholde og utvikle breddeidrett.
 • tilrettelegge og involvere personer med funksjonshemming.
 • involvere og integrere ulike kulturer, alder og kjønn.
 • utjevne sosiale forskjeller og gi muligheter for deltagelse, utvikling og mestring for alle.

Kultur som motivasjon og basis for læring

Kulturelle aktiviteter skal være en del av barn- og unges hverdag i barnehage og skole. Vi vil styrke kunst- og håndverksfagene i skolen og sørge for at de bidrar til utvikling av grunnleggende ferdigheter.  Kultur kan hjelpe barn og unge med å utvikle trygghet og være arena for læring og personlig utvikling.

Helsepartiet vil gjeninnføre fag som kunst, håndverk og musikk på alle skoletrinn.

SFO skal inneholde et variert kulturtilbud og gi barn en mulighet til å teste og lære ulike kulturelle aktiviteter. Kulturaktiviteter viser barn og unge hvordan den teoretiske læringen fungerer i praksis og gir muligheter for opplevelse av mestring på flere områder.

Helsepartiet vil:

 • legge til rette for at unge idrett-, danser-, musiker- og andre kunsttalenter, kan ta utdannelse ved siden av sin kultur-orienterte utvikling.
 • at alle som underviser i kulturelle fag har kompetanse i faget.
 • at kulturskole og idrettsskole skal være en del av SFO-tilbudet.
 • at kommunene skal tilby skoleteater og skolekor, fordi rollespill, sang og musikk utvikler sosiale ferdigheter og har direkte påvirkning på barn og unges psykiske helse.

Kultur er samfunnsutvikling, kulturarv og kulturlandskap

Kultur er også naturlandskap, bygninger og bo-miljøer.  Helsepartiet vil ta vare på arkitektur, kulturlandskap, historiske bygninger og steder. Vi trenger historien for å forstå nåtiden.  Vi ønsker en samfunnsutvikling som ivaretar vår kulturarv, samtidig som vi moderniserer og utvikler for framtiden. Det ene må ikke utelukke det andre. Kulturpolitikken skal ivareta kulturarven og bidra til at det produseres ny kultur av høy kvalitet.

Teknologi har blitt en stor og viktig del, også innen kulturområdet. Teknologi gir muligheter og utfordringer. Med teknologien kan vi enklere ivareta kulturarven. Det har oppstått nye muligheter for utvikling og produksjon. Samtidig har det også blitt enklere å stjele andres produksjoner og bruke retusjering på en måte som skaper et urealistisk og uriktig bilde av samfunnets realiteter. Dette har uheldige og til dels alvorlige konsekvenser for selvbildet til spesielt unge mennesker, men vi ser det forplanter seg også til mennesker i alle aldre. Teknologisk kompetanse, krav til teknologisk utstyr og teknologiens endring av det naturlige, kan være et hinder for å delta og ødeleggende for den gode og sunne kulturelle utviklingen.

Helsepartiet vil:

 • sørge for at kommunene kan bidra med kompetanse og teknologisk utstyr.at skolene skal sørge for god kompetanse og aksept for det naturlige.
 • bruke kulturtilbud for inkludering og integrering.
 • involvere og styrke de frivilliges mulighet for tilstedeværelse i all utvikling av nasjonale, regionale og kommunale tjenester.
 • bidra til at teknologiske løsninger gjør det enklere å organisere og drive frivillig aktivitet.
 • ta vare på de historiske, kulturelle byggene og scenene og sørge for at de vil fungere som kulturarenaer nå og i framtiden.
 • samarbeide med sentrale og lokale aktører og interessenter for å utvikle og styrke kulturens sentrale rolle i samfunnet.
 • sørge for at 1% av bruttonasjonalproduktet går til kulturformål.
 • tilrettelegge for eksport av norsk kunst og kultur.
 • ivareta kulturutøvernes rettigheter og sikkerhet rundt eget skaperverk.

Når livet er krevende, kan kulturen være det viktigste …. for livskvaliteten

Helsepartiet vil:

 • sørge for at alle kan delta i kulturelle aktiviteter, uavhengig av egen eller foreldres inntekt synliggjøre alle kulturelle aktiviteter og tilbud.
 • at alle kommuner skal ha et bredt tilbud av kulturaktiviteter for sine innbyggere.
 • at langtidssyke barn og unge med spesielle behov, skal gis mulighet for å delta i idrett og andre kulturelle aktiviteter.
 • legge til rette for at kirker i større grad kan brukes som kulturarenaer ved økte driftsmidler.
 • gjøre det enklere for private å drifte teatre, dansekompanier og mindre musikkscener i hele landet.
 • sørge for at det er større kulturelle scener med god akustikk i alle landsdelene.

Tilbake til Stortingsprogram oversikten