13. Landbruk fiskeri akvakultur og reindrift

Helsepartiet vil øke norsk beredskap og selvforsyning av trygg, næringsrik mat.

Under halvparten av maten vi spiser, produseres i Norge. Potensialet til å øke produksjonen, er stort.

Helsepartiet vil bidra til økt helse og beredskap, ved å gi befolkningen bedre tilgang på god, kortreist og trygg mat.

For å oppnå dette vil Helsepartiet:

 • ha økt fokus på selvforsyning og beredskap.
 • sikre tilgang på gode drikkevannskilder.
 • ivareta og bedre grunnlaget for biodiversitet (biologisk mangfold).øke matproduksjonen, og finne løsninger som gjør det attraktivt å forvalte og drive landbruk. sikre landbruksarealer og matjord for fremtidige generasjoner.
 • sikre gode vilkår i og for primærnæringene.
 • ha trygg, kortreist og næringsrik mat og god dyrehelse i matproduksjon.
 • ha lagre av korn, frø og andre nyttevekster, også for utdeling i krisesituasjoner.

Landbruk

Å sikre gode, langsiktige investeringer, kombinert med lønnsomhet i landbruksnæringen, er utfordrende. Næringen er sårbar, særlig ved generasjonsskifter. Helsepartiet vil søke å finne løsninger, som sikrer bønder akseptabel inntekt og drift, i hele landet. Det er en forutsetning for vår selvforsyning, og økt beredskap.

Å sikre god, trygg og næringsrik mat, krever forskning på dyr og nyttevekster, som tåler de ulike klimasonene og klimautfordringene.

Helsepartiet vil stimulere til – og prioritere forskning på:

 • matproduksjon som tåler klimaendringene, og som kan tilpasses de ulike klimasonene i Norge.
 • bedre ivaretagelse av økosystemer og bedre grunnlaget for biodiversitet.
 • næringsrik, trygg og renere produksjon (eks redusere nivået av plantevernmidler og antibiotika i mat og fór (inkludert i fiskeoppdrett).
 • Å øke produksjonen og redusere svinn (eks matsvinn og bedre utnyttelse av trevirke).
 • karbonfangst og -lagring.
 • bevaring av skog og spesielt eldre skog, fordi det er viktig for ivaretagelse av flere arter.
 • økt nyplanting etter hogst og bruk av tre i bygg.
 • økt utnyttelse av skogens ressurser. drift i hele landet og at næringen sikres gode rammevilkår.at mer tømmer blir foredlet i Norge I dag eksporteres halvparten av norsk hogst.

Havbruk

Havet har store ressurser. Helsepartiet vil ha en bærekraftig forvaltning. I dag forvaltes havet nærmest som en gratis innsatsfaktor, med påfølgende forurensning fra fiskeindustrien (antibiotika, fiskeavføring, fôringsrester, rømt laks, lus mm)

Helsepartiet vil at det stilles krav, om at fiskeoppdrett skal fylle kravene til bærekraftig drift, uten å gå på akkord med folkehelse, fiskevelferd eller miljø. Matsikkerhet må ivaretas gjennom blant annet produktmerking og god fôrkontroll.

Helsepartiet vil:

 • arbeide for et miljøvennlig og bærekraftig havbruk, med like strenge krav som i landbruket.
 • se på muligheten for å satse på at oppdrettsnæringen skal foregå i landanlegg, for å redusere skadepotensiale.
 • innføre pliktig avsetting av midler for næringsdrivende, til bruk for opprydding og evt. skade forårsaket av virksomheten.
 • stimulere til dyrking av næringsplanter i havet, både som mat og dyrefôr.
 • utvide hjemfallsrett og grunnrenteprinsippet til også å gjelde for fiskeoppdrett.
 • at oppdrettsnæring som har mærer i hav, sjø og elver, skal betale grunnrente (leie av felles naturressurs).
 • at alle mærer skal avfallsikres.

Fiskeripolitikk med fokus på livskraftige kystsamfunn

Helsepartiet vil jobbe for at fiske og produksjon av sjømat, skal baseres på bærekraft, være kortreist og en del av det grønne skiftet i samfunnet. Mange arbeidsplasser har gått tapt, fordi fisken ikke føres til nærliggende kaianlegg med fiskemottak og foredling.

Helsepartiet vil:

 • føre en politikk, som sikrer at fisken føres til land nær der fisken er hentet opp, verne om og bygge ut sjømatforedling i Norge, herunder tilrettelegging for mangfold av mindre fiskeforedlingsbedrifter. Dette vil redusere transportbehovet og sikre næringsgrunnlag for gode lokalsamfunn.
 • at Norge i langt større grad bør satse på villfisk. Fordi vi har helt unike muligheter for det og fordi vi tror folk vil foretrekke vill fisk.

Reindrift

Helsepartiet vil arbeide for:

 • at reindrifta har gode rammebetingelser.
 • at offentlig forvaltning ivaretar den folkerettslige forpliktelsen i forhold til reindrift, og at det opprettes arenaer for dialog, der både reindriftsnæringa, det samiske samfunnet, grunneiere og den øvrige befolkningen som berøres, tas hensyn til og ivaretas.
 • at det utvikles stabile og langsiktige løsninger for reindrift og reintallstilpasning.

Dyrevern

Et samfunn som har omsorg for dyr, er et samfunn som har omsorg for de som ikke kan hevde sin rett.

Helsepartiet vil:

 • ha eget dyrepoliti og en egen instans med inngående kompetanse om veterinærfag, etikk, juss og helse, som går inn under dyrepolitiet.
 • ha en helsevurdering, for videre håndtering av mennesker som står bak alle typer overgrep mot dyr.
 • gå inn for strengere straffereaksjoner mot de ansvarlige i slike saker.

Tilbake til Stortingsprogram oversikten