12. Natur og miljø

Respektfull forvaltning

Grunnrente, altså leie av land/vann, skal kreves ved oppdrett i vann, elver, sjø- og havområder, ut fra de samme prinsipper som NVE har lagt for landets vassdragsutbygging.  Den samme avgiftspolitikk skal legges til grunn for bruk av våre felles naturressurser og bygge på «forurenser-betaler-prinsippet». Norge har også et særlig ansvar for å bevare myrer, som lagrer store mengder CO2.

Helsepartiet vil:

 • innføre grunnrente for næringsdrift og økonomisk utnyttelse av alle landets naturressurser og innføre hjemfallsrett i konsesjoner, etter samme prinsipp som vannkraftutbyggingen.
 • ikke ha oljevirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja, av hensyn til villfiskbestanden.
 • stimulere til etablering av nye myrområder, forby dyrking og utbygging på myr.

Dagens vindkraft er ikke bærekraftig – vi har andre løsninger

Respekt og omsorg for det levende livet står sentralt i Helsepartiets Prinsipprogram. Utbygging av vindkraft ødelegger natur og dyreliv, for fugler og innsekter og myrområder som binder CO2. Dagens vindkraftpolitikk er et blindspor i energipolitikken. Helsepartiet kan ikke støtte opp om en politikk som skader liv og helse og forringer folks og dyrs livskvalitet.

Økonomiske incentiver

De såkalte grønne sertifikatene, gir subsidier til investorer i vind-markedet, betalt av staten «direkte fra skattebetalernes lommer». Vindkraftinvestorer slipper å betale grunnrente til staten («rent of land»). Sammen med andre attraktive skatteinnretninger, er det lukrativt for det internasjonale finansmarkedet å investere i norsk skattesubsidiert vind-industri. Overskuddet føres ut av Norge og beskattes i andre land. Lite faller tilbake på nærområdet der energien hentes fra. I flere land i Europa er utbygging av vindkraft stoppet helt opp. Interessen for vindkraftutbygging i Norge, er først og fremst drevet fram av gunstige subsidier og lettjente penger.

Vindkraft har fått tilskudd og skattesubsidiering, som har gått på bekostning av satsing på andre energikilder, som opprusting av vannkraft og tilskudd til solceller og varmepumper. De økonomiske incentivene er konkurransevridende og bremser utviklingen av mer miljøvennlige energikilder.

Utbygging på land

Norge har store naturområder og innbyggere med aktive friluftsinteresser. Vill og uberørt natur er Norges største turistattraksjon.

De siste 15 år har NVE/OED gitt konsesjoner for vindkraftutbygging i store deler av fjell- og kystlandskapene i hele landet.  Mange av disse ligger i vernede naturområder med myr, naturlige habitater for truede fuglebestander og ruter for trekkfugl.

Industriparker for vindkraft krever at areal sprenges vekk der turbinene bygges. Mange kilometer ny vei ødelegger naturen for alltid. Vindturbiner har en levetid på maksimalt 40 år. De er laget av lite nedbrytbare plastkompositt og oppryddingskostandene vil bli store. Ansvaret og kostnadene for dette, er ikke tatt med i konsesjonene og i det grønne sluttregnskapet.

En vindturbin rager opp til 240 meter i høyden. Rotorblader kvester fugler og innsekter, lavfrekvent lyd stresser ville og tamme dyr. Lokalbefolkningen opplever at de blir overkjørt.

Utbygging til havs

Konsekvensene av å bygge ut vindkraft til havs er for lite forsket på. Den lavfrekvente lyden vindturbinene produserer, reiser raskere i vann enn i luft og den påvirker sannsynligvis adferden til fisk og pattedyr i havet. Forskere mistenker at navigeringssystemet til hval blir forstyrret og er årsaken til at hval strander. Hvor mye sjøfugl og trekkfugler som skades, er ikke undersøkt.

Dersom det er slik som flere eksperter frykter, at vindkraftutbygging fører til endringer for livet i havet, har vi gitt grønt lys for en energiutnytting som ikke er bærekraftig. Konsekvensene av utbygging av vindkraft til havs er lite undersøkt. Inntil kunnskapen blir bedre, må det ikke gis flere konsesjoner.

Norge må modernisere og fornye allerede utbygget vannkraft, som utgjør størstedelen av vår energiforsyning. Målet er en bærekraftig energiproduksjon som ikke skader livsgrunnlaget på jorden.

Helsepartiet vil:

 • satse på opprusting av eksisterende vannkraft og utbygging av småskala anlegg.
 • ha “hvert hus sitt solcelletak”, egen jordvarme eller varmepumpe.
 • fjerne subsidiering for energiutbygging, som gjør stor skade på natur og på landets interesser.
 • innføre en skattemodell med lik grunnrente for blant annet vind, olje og vannkraft.
 • beskatte allerede utbygd vindkraft, for de kostnader naturinngrepene har medført.
 • kjempe for erstatning til skadelidte.
 • sette ned et ekspertutvalg for å utrede fordeler og ulemper av vindkraftanlegg.
 • gjennomgå alle tildelte og nye konsesjoner.
 • at eier av stengte vindkraftverk pålegges å bekoste og rydde opp, for å tilbakestille områdene.
 • at overskuddet fra alle vindkraftverk på norske territorier skal beskattes i Norge.
 • at konsesjoner som er gitt, men ikke iverksatt, settes på vent inntil erfaring og forskning viser hvordan livet i havet påvirkes.

En fornuftig viltforvaltning til gagn for mennesker og dyr

Helsepartiet vil redusere konfliktene som oppstår når rovdyr, spesielt ulv møter beitedyr. Det er viktig å lytte til de som har skoene på. Forvaltningen må skje med omhu, ta hensyn til rovdyrbestanden og trygge befolkningen, husdyr, kjæledyr og annet vilt.

Helsepartiet vil:

 • sette opp elektroniske gjerder for ulv i problemområder. Med et slik løsning kan man kontrollere hvor ulven kan oppholde seg. På denne måten vernes både byttedyr og ulv.

 Gjenvinning og sirkulær økonomi er fremtiden

Helsepartiet vil at Norge skal bli et foregangsland når det gjelder sirkulær økonomi. EU har vedtatt at Europa skal være klimanøytralt innen 2050. Det meste av vårt avfall er en ressurs. I dag gjenbrukes kun 9% av EUs avfall. Målet er å avskaffe 50% av alle søppeldynger innen 2050.

Helsepartiet vil ha en grønn byggebransje

Helsepartiet vil ha en grønn byggebransje, med ombruk av spesielt stål og betong. Produksjon av stål og betong står i dag for 40 prosent av alle klimagassutslipp i verden. Ombruk av byggematerialer som stål, treverk, innredninger osv. forlenger materialenes levetid og reduserer klimaavtrykket ved ny produksjon. Ombruk er mer miljøvennlig enn materialgjenvinning.

Helsepartiet vil:

 • kreve endring i byggeforskrifter, der staten gir økonomisk støtte til ombruksprosjekter.
 • stimulere sirkulære økonomi, først for klær, møbler og byggevarer.
 • innføre MVA-fritak i byggebransjen på reparasjoner.

Norge skal lede an i kampen mot miljøforurensning

Plastprodukter er en av vår tids største miljøproblem. Åtte millioner tonn plast havner årlig i havet. Plast skader dyr, fisk, planter og mennesker og kan bli liggende i miljøet i hundrevis av år. Nedbrytingen produserer mikroplast. Et fiskesnøre av nylon brytes ned først etter 600 år.

Forurensningen øker og sprer seg i næringskjeden, forgifter mennesker, planter og dyr.

Norge bør bli et foregangsland i kampen mot plastforurensning og forsøpling av bymiljø og landskap. Erfaring fra oppryddingsprosjekter i storbyer, for eksempel New York, viser at reparering av knuste vinduer, søppelrydding og en ren by, reduserer kriminalitet.

Helsepartiet vil

 • at Norge skal ta en ledende rolle i verden i kampen mot plastforurensning.
 • utrede hvordan vi kan fase ut bruk av miljøskadelig plast innen 2028.
 • stoppe produkter av miljøfiendtlig plast i bæreposer, plastbestikk med mer innen 2024.øke innsatsen med å fjerne plast fra land, sjø og vann.
 • kartlegge omfanget av avfall i sjø og hav ved hjelp av undervannsdroner.
 • stoppe bruk av miljøfiendtlige gummigranulater på kunstgressbaner.
 • satse på nye vegvaske-metoder, som forhindrer spredning av mikroplast.
 • innføre bøter i forsøplingssaker, slik Miljødirektoratet har anbefalt.
 • øke støtten til opprydding av marint søppel.
 • inngå et nordisk samarbeide om pant.
 • verne sårbare havområder og fjorder for industri som forurenser økosystemene.
 • legge til rette for omlegging av tungolje for havgående skip.

Tilbake til Stortingsprogram oversikten