10. Samferdsel

– trygg, grønn, rettferdig og fremtidsrettet

Samferdselspolitikken skal sørge for god infrastruktur i hele landet. Vi trenger gode kommunikasjonsforbindelser for å forflytte oss fysisk, frakte varer, ivareta næringsutvikling og opprettholde arbeidsplasser. I tillegg er vi avhengig av gode teknologiske forbindelser, som gjør det mulig å delta i private, offentlige og næringsrelaterte aktiviteter i hele verden. Teknologien gjør det mulig å organisere offentlige tjenester, slik at flere kan konkurrere om de samme arbeidsoppgavene uavhengig av bosted, samle fagmiljøer uten å sentralisere og tilby helsetjenester nærmere der folk bor. Med god teknologisk infrastruktur vil det være enklere å bo, leve og studere i distriktene.

En god infrastruktur omfatter også offentlige og private transportmidler, som jernbane, båt og fly. Samferdselspolitikken skal bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samtidig som den skal gjøre det mulig å bo og leve i distriktene. For både helse og miljø, er utslippsfrie transportalternativer viktig. Helsepartiet vil ha miljøvennlig, trafikksikker og distriktsvennlig samferdsel. Helsepartiet vil ruste opp farlige og rasutsatt veier, sørge for møteplasser og utbedringer av utrygge tunneler.

Helsepartiet vil:

 • prioritere jernbane og kollektivtrafikk. Der hvor det er mulig skal godstransport gå på jernbane og skip, kun kortere strekning på vei. I områder av landet hvor dette ikke lar seg gjennomføre, må veiene bygges ut slik at gods kan fraktes på vei på en trygg, miljøvennlig og effektiv måte.
 • styrke og beholde ruteflytilbudet i Nord-Norge.
 • reversere oppsplittingen av NSB og sikre færre direktører og flere togavganger.
 • ha raskere tog mellom Bergen-Oslo, Trondheim-Oslo og Stavanger-Oslo.
 • ha flere parkeringsplasser for pendlere ved kollektivknutepunkt og lavere priser på slik parkering, for å stimulere til at langt flere pendlere reiser kollektivt.
 • flytte hovedfokus på veibygging fra fire felts vei til rassikring og bedre veier, særlig i distriktene.
  • Ingen regel uten unntak, Helsepartiet støtter at prosjektet E18 Vest, den såkalte Vestkorridoren fra Asker til Lysaker utenfor Oslo, skal realiseres.
  • For å unngå unødig trafikk gjennom Oslo går Helsepartiet inn for at en Ring 4 utenfor Oslo skal utredes.
 • ha et landsdekkende ladenett med ladestasjoner.
 • redusere kollektivprisene kraftig i hele Norge.
 • bygge ut trygge sykkelveier i hele landet.
 • investere i viltgjerder og sikringstiltak for å beskytte liv og helse langs våre veier i hele landet.
 • arbeide for at Norge skal bli verdensledende på grønn skipsfart og elektriske fartøy.
 • etablere virkemidler for utvikling og innfasing av elektrisk drevne skip og fly.
 • at alle husstander skal ha tilgang til digitalt høyhastighetsnett uansett hvor i landet man bor.
 • gå inn for at det skal bygges jernbane fra Fauske til Tromsø.
 • ha fortgang i byggingen av skipstunnelen ved Stad.

Helsepartiet går imot bompenger

Bompenger er en usosial skattelegging som rammer mennesker i de laveste inntektsgruppene hardest. Veibygging skal som hovedregel fullfinansieres over statsbudsjettet.

Helsepartiet vil:

 • i all hovedsak at nye veier skal fullfinansieres over statsbudsjettet.
 • Innføre kilometeravgift for tungtransporten med differensierte satser, så dette blir en rettferdig ordning også for transport i de delene av landet der det ikke finnes gode alternativer.

Tilbake til Stortingsprogram oversikten