15. Samfunnssikkerhet og beredskap

Beredskap handler om å være forberedt på alvorlige hendelser, vi ikke ønsker skal skje. Forebygging, for å motvirke katastrofer som kan oppstå på grunn av værforhold, ulik levestandard og kulturelle konflikter, er svært viktig for Helsepartiet. Likevel vet vi, at det oppstår situasjoner som krever rask handling fra politi, hjelpemannskaper og helsetjenester, i mindre og større omfang. Vi må være forberedt på små og store ulykker, små og store terror og krigsrelaterte hendelser innenfor og utenfor våre grenser. Vi skal alltid være beredt til å hjelpe, i Norge og internasjonalt.

Vår beredskap skal sikres tilgang på oppdatert kompetanse, moderne utstyr og viktige samarbeidskonstellasjoner. Helsepartiet vil ha en beredskap som ligger i forkant og som kan bidra til å forebygge uønskede hendelser. Beredskap og sikkerhet omfatter også akutt helsehjelp for den enkelte og pandemier.

Helseberedskap for folk i hele landet

Responstid, skal til 90% av befolkningen, settes til 10 minutter i tettbebygde områder og 20 minutter utenfor tettbebygde områder.

Helsepartiet vil:

 • redusere beleggsprosenten på norske sykehus til 78 prosent, som er snittet i OECD. I dag er Norge på 92 prosent (2019).
 • bedre smittevernet og sørge for gode muligheter til å vareta og isolere pasienter med smittsomme sykdommer, i hele landet.
 • sørge for at Norge har tilstrekkelige kriselagre med nødvendige medisiner og utstyr.
 • innføre bemanningsnorm på alle ambulanser, med minst en spesialsykepleier/paramedic og en ambulansefagarbeider på hver ambulanse.
 • at responstid for ambulansetjenesten skal lovfestes.
 • innføre ETT nødnummer.

Forsvarspolitikk

Helsepartiet har som hovedmål, at forsvaret skal forebygge krig og konflikter, og hevde Norges suverenitet. Det militære forsvar er statens skarpeste maktmiddel og derfor kreves demokratisk, politisk kontroll og en oppslutning i befolkningen for forsvaret.

Forsvarets hovedoppgave er å forebygge krig, med basis i NATO-medlemskapet.

Verneplikt

Helsepartiet går inn for almen verneplikt for kvinner og menn.

Hæren

Helsepartiet vil ha en økt satsing på hæren og styrke landforsvaret av Norge i alle regioner.

Heimevernet

Helsepartiet vil ha en økt satsing på Heimevernet, med avdelinger i alle fylkene. Heimevernet skal ha ressurser og evne til å utføre de oppdragene de har ansvar for. Helsepartiet mener de gjentatte nedprioriteringene som Heimevernet har vært utsatt for, ikke er i samsvar med den sikkerhetspolitiske situasjonen.

Internasjonale operasjoner

Helsepartiet mener at freds- og diplomatisporet, skal være det virkemiddelet man primært benytter overfor andre stater og folk. I situasjoner der militærmakt er påkrevet for å bringe situasjonen under kontroll, forhindre folkemord eller andre ekstreme overgrep mot sivilbefolkningen, må Norge være villig til å ta sin del av et internasjonalt ansvar, basert på vedtak i FN.

Veteraner

Helsepartiet mener vi har en sterk forpliktelse til å ivareta våre veteraner på en verdig og respektfull måte.

Helsepartiet vil:

 • styrke arbeidet mot terror
 • sikre fortsatt norsk medlemskap i NATO og bevare et godt forhold til våre allierte i forsvarsalliansen
 • styrke den nasjonale evnen til krisehåndtering
 • at Norge fortsatt skal kunne bidra til internasjonale, militære operasjoner, som har en klar forankring i folkeretten
 • ha en balansert forsvarsstruktur, med velfungerende kapasiteter innenfor både Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret og Heimevernet
 • prioritere økt kapasitet med operative enheter i alle tre forsvarsgrener i nordområdene og vise tilstedeværelse ved å beholde militære baser, anlegg og ledelsesfunksjoner i Nord-Norge
 • prioritere oppgradering og tilrettelegging for kvinner i Forsvaret, både i førstegangstjenesten og for videre tjeneste i forsvarsgrenene
 • øke ressursene til de frivillige redningstjenestene, for å styrke den lokale beredskapen.
 • organisere brann- og redningstjenesten, for å sikre heltidsledelse og bedre tjenester
 • øke samtreningen mellom nødetatene, samt mellom nødetatene og de frivillige organisasjonene
 • styrke Kystvakten og raskt få på plass den lenge etterlengtede helikopterkapasiteten, for å trygge miljøet i ei sårbar sone og skjøtte det viktige arbeidet i den nasjonale miljøberedskapen langs kysten og på havet
 • redusere beredskapstjenestenes digitale avhengighet
 • sørge for at våre veteraner blir fulgt opp på en verdig måte.

Tilbake til Stortingsprogram oversikten