Våre svar til helse og omsorgskomiteen på Stortinget

Torsdag 17 Oktober var det åpen høring i stortingets helse og omsorgskomite`,-Helsepartiet stillte med meg,-Helene Spro og Lene Haug. Lene stillte også for Folkebevegelsen for bevaring av lokalsykehusene sammen med Rolf Kåresen. Se videoopptak fra høringen her – skal starte på riktig sted Se også opptak av høring med Nasjonalt kompetansesenter for traumatologi – meget viktig for denne saken. Helene Spro på budsjetthøring i Stortingets Helse- og omsorgskomiteEn åpen høring preges av både sterkt engasjement og desverre stoppeklokker – vi fikk sagt mye men rakk ikke svare på alle spørsmål fra komiteen. Vi fikk anledning til å svare skriftlig i ettertid og her er svaret! Grunnet tidspress og mange spørsmål og svar til Folkebevegelsen for bevaring av lokalsykehusene ble det dessverre ikke tid til at Helsepartiet fikk besvart følgende spørsmål fra Åshild Bruun Gundersen. (Se også et grundigere svar på spørsmål fra Sheida Sangtarash til Folkebevegelsen for bevaring av lokalsykehusene nederst i dokumentet)

– Jeg tar et sitat fra det dere sa: «Dersom vi bruker 30 milliarder på sykehus i Oslo vil det se mørkt ut for Kalnes. Betyr dette at Helsepartiet ikke ønsker å bruke penger på sykehus i Oslo?

Helsepartiet på budsjetthøring på StortingetSvar: Helsepartiet ønsker nye sykehus i Oslo og vil at det skal brukes penger på dette, men ikke mer penger enn nødvendig. Det vil uvegerlig gå ut over de andre sykehusområdene i Helse Sør-Øst som også trenger økt kapasitet og nye bygg. Vi ser at Sykehuset Innlandet som tidligere var prioritert før Oslo nå er flyttet stadig nedover i køen og nå er avhengig av økonomien i Oslo for å få finansiert nye sykehusbygg. Nødvendige utvidelser av Akershus Universitetssykehus og Sykehuset i Østfold for å håndtere den store oppgaveveksten i disse områdene fremover er ikke en del av Helse Sør-Øst planer i det hele tatt. Det er heller ikke planlagt nytt akuttmottak som er et prekært behov for Sykehuset Sørlandet. Prosjektet i Oslo er rett og slett for dyrt. Rolf Kåresen og Eilif Holte har i sin alternative idéskisse for Oslo – som har blitt kalt Parksykehuset vist at vi ved å beholde Rikshospitalet som det er, bygge ut Aker for alle de fire Groruddalsbydelene og bygge et nytt klinikkbygg på Ullevål kan spare 20. milliarder. Dette i forhold til Helse Sør-Øst planer for etappe 1 og etappe 2 for Aker/Gaustadplanen. Hovedproblemet med Helse Sør-Øst planer er i tillegg til at den er unødvendig dyr at den inneholder noen løsning for Groruddalen – som har det mest prekære behovet i Oslo. Dette påvirker også Ahus der kapasitetene er sprengt. Fase 1 av Aker/Gaustad planlegges ferdigstilt i 2031, men fordi Ullevål da skal legges ned og tomten selges vil det ikke bli plass til bydelene Stovner og Grorud på Aker fordi de bydelene som i dag har Ullevål som lokalsykehus må flytte inn der. Det vil bli plass til en av bydelene som har Ahus som sitt lokalsykehus i dag; Alna, men ikke til de to andre. Ahus kommer til å mangle rundt 300 senger på den tiden, selv etter at Alna har flyttet til Aker. Etappe 2 for Aker/Gaustad er planlagt ferdigstilt i 2038/39 – og først da vil Grorud og Stovner kunne flytte tilbake til Oslo. Det er for sent for de to bydelene og det er for sent for Ahus. Helsepartiet er bekymret for kapasiteten i hele Helse Sør-Øst og bekymret for den økonomiske bæreevnen til Helse Sør-Øst som står foran en historisk oppgavevekst som følge av befolkningsvekst og en aldrende befolkning. Planene for Aker/Gaustad i begge faser er anslått å koste 50 milliarder. Det er den uten sidestykke største sykehusutbyggingen i Norge noen sinne. For den summen vil imidlertid ikke Ahus få avlastning som monner før i 2038/39 og det snakkes allerede om at kapasiteten i Oslo vil være for liten på midten av 2030-tallet og at det da må planlegges et helt nytt sykehus i Oslo syd. Å legge ned Ullevål er rett og slett en dyr og dårlig idé. Det er nye og gode sykehusbygg på Ullevål – noen av Norges nyeste og beste til en verdi av 11 milliarder. Vi mener at vi ikke har råd til å skrote disse i en periode der vi vil få den største veksten i oppgavene både i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten noen sinne. Det er rett og slett dårlig samfunnsøkonomi. Den alternative idéskissen «Parksykehuset», med Rikshospitalet, Ullevål og Aker bør i det minste få en fullverdig utredning slik at alternativene kan sammenlignes. I tillegg må det gjennomføres utredninger av konsekvensene for hele Helse Sør-Øst. Hvorfor dette er så viktig forklarte vi i den muntlige høringen med våre innlegg om forholdene og utfordringene ved Sykehuset i Østfold: Kalnes og i resten av Helse Sør-Øst med spesielt fokus på den prekære situasjonen for Akershus Universitetssykehus (Ahus). Helene Spro – sentralstyremedlem i Helsepartiet sa: Jeg jobber i hjemmetjenesten i en Østfoldkommune. Vi tar imot pasienter som er for tidlig skrevet ut fra Kalnes – og vi ser mye og unødvendig lidelse. Jeg er dypt bekymret for sykehuskapasiteten for Østfold og Viken. Regjeringens statsbudsjett vil ikke styrke kapasiteten. Kalnes var underdimensjonert allerede ved bygging, og har fra dag en hatt et uforsvarlig høyt belegg. I 2018 var det 3800 korridorpasienter, i 2019; hele 4500! Østfold/Viken har den høyeste forventede befolkningsveksten i Norge de neste ti årene. Presset på Kalnes vil øke enda mer. I dag blir enkeltrom brukt som dobbeltrom, til tross for at det ikke er plass til to sykehussenger med utstyr. Dette har arbeidstilsynet kun har godkjent midlertidig. Kalnes har nå sengeposter på gamle Moss sykehus for å avlaste. Det er ikke nok. I høysesong er det ikke uvanlig at pasienter på ortopedisk avdeling venter i flere uker på operasjoner etter brudd. Legene må brekke opp igjen før operasjon! Leger har advart: dette er uforsvarlig. Ventetid gir negative effekter for tilheling og rehabilitering, i enkelte tilfeller påføres pasienter varige mèn på grunn av sen behandling. Derfor varslet leger Fylkesmannen i Østfold, og nylig kom konklusjonen; Kalnes makter ikke å levere forsvarlige helsetjenester. Dette er deres ansvar, spesielt Høyre og Arbeiderpartiet som har flertall i komiteen. Re-innleggelser er også et økede problem. Overbelegg og arbeidspress gjør at flere pasienter skrives ut prematurt. Ansatte forteller om svært hektiske vakter og den belastningen de opplever når pasientene ikke alltid blir godt nok ivaretatt. Jeg vil legge til at jeg i min daglige kontakt med pasienter og pårørende aldri har hørt noe annet enn ros og lovprising av de ansatte -men synes dere ikke at de fortjener bedre arbeidsdager? Ledelsen ved Kalnes har hevdet at «dersom kapasiteten i kommunehelsetjenesten var bedre ville det vært færre reinnleggelser og korridorpasienter». Joda, vi trenger også å styrkes. Men jeg ser og vet hvor langt vi strekker oss for å ta imot utskrevne pasienter fra Kalnes – natt som dag: eldre pleietrengende blir sendt hjem alene midt på natten, og terminale pasienter kommer ufrivillig hjem fordi hverken sykehus eller helsehus har plass! Sykehusbehandling kun gis på sykehuset. Behovet for å øke kapasiteten på sykehuset Kalnes er stort! Selv etter flere år med avvik og varsler fra de ansatte skjer det fint lite. For oss som er avhengige av et fungerende Kalnes er det uforståelig at det har blitt så ille uten at dere tar grep. Dersom nesten 30 milliarder nå går til Oslo, ser fremtiden mørk ut! (Merknad: 37 milliarder går til Oslo 29,4 av dem er lån) Dere må ta på alvor at nåværende situasjon går på bekostning av liv og helse. Lene Haug, leder i Helsepartiet Oslo sa: Det er alvorlig i Østfold! – Men det er ingen planer om utvidelser Og Ahus er fullere, de mangler 70 senger nå og må kjøpe gjestedøgn på andre sykehus for 900 millioner i året. I 2030 vil Ahus mangle opptil 300 sykehussenger. Det er to sykehus på størrelse med Lovisenberg. Og Østfold vil mangle omtrent like mye. Nye Drammen bygges også for lite. Det kan bli store problemer i Viken Dersom Aker ble bygget for Groruddalen – ville det løse problemene for Ahus – men det er dessverre ikke planen! Det blir knapt og trangt i hele Helse Sør-Øst for… pengene skal gå til Oslo! Innlandet får bare penger til nye bygg dersom økonomien i Oslo går på skinner Og er ingen planer for utvidelser på Sørlandet Vi håper dere vil be regjeringen om en utreding av hvilke konsekvenser OUS-planene vil ha for de andre sykehusene i helsesregionen. Beslutningsgrunnlaget er mangelfullt! – ikke gi lånegaranti til Aker/Gaustad! Sheida Sangtarash stilte spørsmål om det å bygge Gaustad var en forutsetning for at Aker ble bygget. På grunn av tidspresset ble heller ikke dette spørsmålet besvart godt nok. Svaret er: Dette har blitt sagt av helseminister Høie, men det finnes ingen logisk begrunnelse for å koble utbyggingen av Aker til en utbygging av Gaustad. Ullevålstomten er stipulert til å kunne selges for 7 milliarder, men bare det å erstatte de gode byggene på Ullevål koster 11 milliarder. Vi opplever dette med å koble Aker til Gaustad som en tom trussel for å få Gaustadplanene igjennom. Helseministeren holder Groruddalens befolkning – som sårt trenger lokalsykehuskapasitet  – som gisler. Faktisk også de pasientene som har Ahus som sitt lokalsykehus. Det er ingen logisk sammenheng mellom Gaustad og Aker. Aker som lokalsykehus for de fire Groruddalsbydelene trengs uansett. Det er Aker+Ullevål vil gi den nødvendige kapasitetsøkningen som gir befolkningen i Groruddalen – noe de har stått uten siden Aker ble nedlagt – et godt og forutsigbart lokalsykehustilbud og som samtidig gir Ahus sterkt tiltrengt avlastning. Ahus har for øvrig på grunn av gjestedøgene de må kjøpe svært anstrengt økonomi. Noe som forsterkes av at Ahus er så overbelastet at sykehuset nesten ikke har kapasitet til godt betalt planlagt virksomhet. Det er vanskelig å forstå at Arbeiderpartiet både nasjonalt og ikke minst i Oslo kan støtte Helse Sør-Østs planer og dermed svikte pasientene både i Groruddalen, på Romerike og i Follo på denne måten. Rolf Kårsen på budsjetthøring for Folkebevegelsen for bevaring av lokalsykehusene, Sykehusaksjonene i Oslo og Redd Ullevål SykehusTidligere sjeflege ved Ullevål, leder av Redd Ullevål Sykehus og styremedlem i Sykehusaksjonene i Oslo – som på høringen representerte Folkebevegelsen for bevaring av lokalsykehusene  sa følgende: Vi representerer Sykehusaksjonene i Oslo som er mot utbygging av Oslo Universitetssykehus på Gaustad og for et Aker Ullevålalternativ. HSØ søker lånegaranti på 29,1 milliarder kroner, 70% av en totalinvestering på 42 mrd. OUS skal selv bidra med resten. Det er det lite som taler for at de klarer. Gjennomsnittlig driftsoverskudd de siste tre årene har vært 150 millioner. Effekten av nye bygg får man ikke før i 2030/31. Og ettersom det er begrenset hvor mye man kan kutte i kvalitet og volum uten at det går ut over pasientene, vil dette føre til krav om etterbevilgninger. For dette får man et sykehus som akuttmiljøet har karakterisert som dårligere enn det vi har. I tillegg skal CBRNE-beredskapen dvs kjemiske stoffer, høyrisikosmitte etc som nå ligger på Ullevål inn i fase 1 på Gaustad sammen med en økning av lokalsykehusfunksjon til over 200 000 og antall fødsler med cirka 3000. Men ikke noe av dette er tegnet inn eller kostnadsberegnet så langt. Det fører til kostnadsøkning og enda trangere forhold på tomten. 49 meter, høye bygg, godt over reguleringshøyden 42 meter, brer seg utover plenen mot Gaustad sykehus og ned til Sognsvannsbekken. De grønne korridorene fra Marka er mer enn halvert. Dette gir meget høy risiko for at reguleringsmyndighetene ikke godkjenner planen. En risiko som forsterkes ved at et flertall i Oslo bystyre, har sagt at de heller ikke vil. Og da har man ingen plan B. Det foreligger et juridisk høringssvar om denne risikoen. Vår alternativ plan, «Parksykehuset på Ullevål», hvor både Rikshospitalet og Ullevål’s gode bygninger beholdes (delt løsning) med Aker som lokalsykehus for hele Groruddalen, løser problemene til en pris cirka 20 mrd lavere og ferdig minst like raskt som HSØ plan. Når helseministeren hevder at prisen for vårt alternativ er 12,8 mrd høyere og at tar 6-7 år lengre å fullføre, er det fake news. De tallene er basert på en «belysningen» av en løsning som ingen har ønsket seg, nemlig å flytte hele Rikshospitalet til Ullevål i en fase. Å sammenligne de to alternativene er som å sammenligne epler og pærer og har til hensikt å sverte delt løsning. Statsråden feilinformerer Stortinget om to vesentlige forhold: 1. Det er ikke faglig grunnlag for å hevde at Helse Sør-Øst har en robust økonomisk bæreevne. Den faktiske usikkerheten, som det ikke er redegjort for på en faglig forsvarlig måte i garantisøknaden, er så stor at den må tas i betraktning når søknaden skal vurderes. 2. Kvalitetssikringsrapporten er ikke utarbeidet av en uavhengig tredjepart slik Finansdepartementet krever. Vår konklusjon er at OUS ikke har finansiell bærekraft og må se etter billigere løsninger feks Parksykehuset. Stortinget må sende søknaden i retur til Regjeringen med anmodning en fullverdig utredning av Aker-Ullevål-alternativet før det innvilges lånegaranti. Hvis ikke har Stortinget godkjent planene, ufullstendige som de er, og kommer i en tvangssituasjon mht til etterbevilgninger i milliardklassen.


Skriftlige høringsinnspill En rekke organisasjoner som ønsket å snakke om Helse Sør-Østs planer for utbygging av nye sykehus i Oslo ble ikke invitert til høringen. Komiteen ønsket ikke denne debatten. Det var blant annet:

 • Oslo legeforening
 • Akershus legeforening
 • Helsepartiet Innlandet – les om dette her
 • Helsepartiet Østfold – som altså kom med likevel som representant for Helsepartiet nasjonalt
 • Aker sykehus Venner
 • Rikshospitalets Venner
 • Juristene Anne Christine Kroepelin og Trude Myklebust

Mange av leverte likevel inn skriftlige høringsinnspill som vi skal samle her: De ligger ikke åpent ute og vi må søke innsyn for å få se dem, selv om de er offentlige. Det har vi gjort, men sannelig tar dette tid å behandle. Men vi har fått flere tilsendt av aktørene på e-post.

Mer om Oslosykehusene og kampen for å redde Ullevål:

2 thoughts on “Våre svar til helse og omsorgskomiteen på Stortinget

 1. Imponerende arbeid og skriftlige svar.

  Mangelen på sykehussenger står klart fram. Det er da en invers propornalitet på antall sykehusadministratorer og sykehus senger. Denne utviklingen har ikke funka.

 2. Helseforetaksmodellen er en skamplett i Norgeshistorien. Vi må stoppe butikktenkningen (New Public Management) i hele den offentlige sektor. Det er galt å se på helsevesenet som en utgift. Helsevesenet er en investering vi gjør i oss selv og vår fremtid. «En utgift til inntekts ervervelse» på bedriftsspråket. Helseminister Bent Høie og de regionale helseforetakene er i ferd med å sende vårt helsevesen inn i en dyp krise på grunn av nedleggelser og ostehøvelkutt. På tide at helseadministrasjonen bruker ostehøvelen på seg selv og fjerner alt «daukjøttet». Her er mer enn nok å ta av. Her sitter uproduktive personer med lønninger i ministernivå, og som ikke gjør annet enn å bygge ned helsetjenestene landet rundt. Flere av disse har høyere lønn enn Statsministeren. De får fete sluttavtaler, høye etterlønninger og andre uhumskheter på skattebetalernes regning.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *