Syke barn og deres familier skal ha hjelp!

Helsepartiet fortviler over de store manglene i dagens helsesystem, der svært sårbare barn og deres familier rammes av både uhelse og et offentlig system som til dels mangler mulighet for å gi nødvendig hjelp. De rammede kjenner manglende og løsningene. Helsepartiet har vilje til å styrke dem som dette rammer.
Hentet fra vårt stortingsprogram for 2021-2025, kapittel 7 om barn, familie og pårørende:

En bedre hverdag for syke barn, deres familier og pårørende

Familiehverdagen er for mange svært hektisk. Samfunnet har en forventning om at begge foreldrene skal være i arbeid. Alle har ikke besteforeldre i nærheten og mange er alene om omsorgen for barn. Sykdom i familien, om det er foreldre eller barn, påvirker alle i familien. Helsepartiet mener det er uverdig av et land med god økonomi, når vi ikke har gode og trygge tilbud til barn, voksne og pårørende. Det er en stor tilleggsbelastning å være bekymret for økonomien, når barn, foreldre eller nærstående er syke.

Helsepartiet er ikke fornøyd med dagens økonomiske rettigheter til pårørende. Vi mener helsetilbudet til unge ikke er godt nok. Vi ser at unge mennesker ikke alltid blir tatt på alvor og kan gå med alvorlige helseplager i mange år, før de blir tatt på alvor.

Helsepartiet vil:

  • at familier med kronisk syke barn eller barn med funksjons-nedsettelser får nødvendig hjelp til tilpasning av bolig slik at familien ikke må flytte.
  • opprettholde barneavdelinger på sykehus i hele landet.
  • at familiene skal få tilbud om familie- søskenterapi.
  • akutt syke barn kan ikke vente på byråkratiet. Pleiepenger må komme på plass innen 2 måneder.
  • at ungdom og unge voksne skal få spesielt tilrettelagte helsetjenester. Sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner og andre helsetilbud må ha egne avdelinger og tilrettelagt tilbud for ungdom.  opprettholde tilbud med helsestasjoner for ungdom og unge voksne.
  • øke satsingen på studenthelsetjenesten. utarbeide en nasjonal strategi for pårørende- og familieomsorg.
  • ha et enhetlig lovverk knyttet til pårørendes rettigheter. at pårørende skal innvilges pensjonspoeng og en omsorgslønn som er til å leve av.
  • sikre pårørende god avlastning og mulighet til hvile. Det er viktig med avlastningstilbud også på kveldstid, i helger og ferier.
  • lage et nasjonalt system for fremtidsfullmakter.