Sykehusbygg for enhver pris? – Arendaluka

Helsepartiet jobber for å hindre nedleggelse av Ullevål sykehus. Det er rett i kjernen av vår politikk.

Vi har bidratt til oppstarten av folkeaksjonen Redd Ullevål Sykehus, hvor tre medlemmer av Helsepartiet sitter i interimstyret. Vi har også jobbet i andre kanaler, blant annet i media.  Oslo legeforening og Redd Ullevål sykehus har et viktig arrangement under Arendalsuka denne uken som vi håper får stor oppmerksomhet. Helsepartiets leder, Lise Askvik i det politiske panelet.

Oslo Legeforening og aksjonen Redd Ullevål sykehus inviterer til debatt:

Nytt sykehus på Gaustad – for enhver pris?

Nedleggelsen av Ullevål sykehus, Norges største sykehus, er ikke behandlet av Stortinget. Det er heller ikke bestemt at saken skal opp til demokratisk debatt. Nedleggelsen er vedtatt i OUS-styret, av Helse Sør-Øst og det er bekreftet av helseminister Høie som sagt at han har bestemt målbildet for den fremtidige sykehusstrukturen i Oslo – med kun Aker, Gaustad og Radiumhospitalet.  Utregninger viser at Helse Sør Øst kan spare 30 milliarder kr på å bevare Ullevål, ved å fornye og utvide den ferdigregulerte Ullevålstomten som OUS-styret nå vil selge som boligareal. Omkampen er i gang og debatten har gått i sommer, i blant annet Dagens Næringsliv og Dagsavisen.  Politikere i Venstre og FRP, langt inn i regjeringen, er uenige i Høies håndtering av saken. Kjersti Toppe vil ha den opp i Stortinget – det vil trolig også Olaug Bollestad, leder av Stortingets helse og omsorgskomite. Nedleggelsen av Ullevål sprer også uenighet mellom sentrale politikere i Oslo Høyre. Oslo legeforening og foreningen Redd Ullevål Sykehus inviterer til debatt om temaet. Sykehusbygg vil forsvare planene, mens politikerne Kjersti Toppe (SP), Ingvild Kjerkhol (AP), Lise Askvik (Helsepartiet) og Aina Stenersen (FRP) er blant politikerne som tar debatten. Helseministerens Høyre har ikke funnet noen som er villige til å komme og forklare vedtaket eller hvorfor saken ikke har vært i Stortinget. Velkommen til debatt! Redd Ullevål Sykehus vil også ha et mindre arrangement på Appellscenen på Teaterplassen klokken 18-1830 samme dag, hvor innledere og arrangører er til stede. Ved spørsmål kontakt Lene Haug, lene.c.haug@gmail.com eller 91697833 

Kjøreplan/program for «Sykehusbygg for en hver pris»

Debattleder og konferansier, Jon Paschen Knudsen Hva står på spill? Kristin Hovland, leder i Oslo Legeforening Spill på bakrommene, dårlige prosesser og demokratisk underskudd. Beslutninger i lukkede rom med nasjonale konsekvenser. kl. 1500-1515 Politikerpanel – Makt og avmakt i helsepolitikken Ingvild Kjerkol (AP), Kjersti Toppe (AP), Aina Stenersen (FRP), Lise Askvik (Helsepartiet) kl. 1515-1545 Prosessen Sykehusplanlegging – sett fra Sykehusbygg– Liv Haugen, lege, seniorrådgiver i Sykehusbygg HF kl. 1545-1555 Debatt om OUS-prosessen med fagpanel:Liv Haugen, Rolf Kåresen, Aasmund Bredeli, Christian Grimsgaard, Bjørg Marit Andersen og Kristin Hovland. kl. 1555-1605 Kl. 1605 – kort pause (10. minutter) Pasientenes risiko & fagfolkets avmakt Aasmund Bredeli, 10 års erfaring som ansattrepresentant i styret ved Oslo Universitetssykehus kl. 1615-1530 Demokratisk underskudd i helsepolitikken – Risiko for felleskapet Christian Grimsgaard, konserntillitsvalgt styremedlem i Helse Sør-Øst kl. 1630-1645 Hva skjer når risiko blir undervurdert, mulighetene overvurdert og behovet underestimert? Når regnestykket ikke går opp Rolf Kåresen, tidligere sjeflege og byggherre ved Ullevål Sykehus kl. 1645-1655 Hvem tar ansvaret nå? Bjørg Marit Andersen, leder i folkeaksjonen Redd Ullevål Sykehusavdelingsoverlege ved OUS-Ullevål. Kort sluttreplikk fra alle deltagere kl. 1655-1700

Mer om saken:

Mye står på spill for resten av Helse-Norge med så store investeringer i Oslo. Det dreier seg om investeringer på minst 60 milliarder kroner, men først og fremst om befolkningens liv og helse. Dette enorme byggeprosjektet blir fastlands-Norges største – det er oppsiktsvekkende om saken unndras demokratisk debatt i media og i Stortinget. Saken varheller ikke planlagt behandlet av Oslo bystyre, til tross for at OUS-styret med sitt vedtak vil overlate 50.000 liggedøgn til Oslo kommune. Det har kommunen allerede svart at de ikke har mulighet til å håndtere. Ingen fra Høyre ønsket å stille opp på arrangementet i Arendal. Aina Stenersen fremmer imidlertid forslag om at bystyret skal se på Ullevålsaken på nytt i høst.Hun og FRPs gruppe i Oslo taler dermed regjeringen og helseministeren midt imot. Gaustadplanene er langt fra tilstrekkelige Planene om å bygge på Gaustad dekker ikke befolkningens behov for nødvendig helsehjelp, det innrømmer OUS-ledelsen selv. 150.000 liggedøgn skal delvis overføres til Oslo kommune, delvis effektiviseres bort. Planer for hvordan dette skal løses finnes ikke. Innsyn i tvilsom prosess  Gaustadplanene har blitt sterkt kritisert av fagfolk. Ansattrepresentanter har konsekvent stemt imot i styrene både i OUS og Helse Sør-Øst fordi de ikke har nok fokus på pasientenes behov. Aasmund Bredeli vil på debatten den 16.8 gi innsikt i hva som har foregått på innsiden og den store risikoen som blir unndratt offentligheten. Konserntillitsvalgt og styremedlem i Helse Sør-Øst Christian Grimsgaard vil vise hvordan politisk ledelse blir manipulert. Han stiller spørsmål om hvordan Arbeiderpartiet i Oslo kan tillate at Groruddalens befolkning igjen blir kasteballer uten eget lokalsykehus. Under arrangementet deles dokumentasjon på hvordan byrådet og Raymond Johansen nærmest har blitt tatt til inntekt for planen om å bygge på Gaustad; En svært kritisk og lovpålagt ekstern, kvalitetssikringsrapport om idéfasen i OUS fra 2016, ble lagt i skuffen av OUS-ledelsen med begrunnelsen at byrådet hadde godkjent planene. Faktum er at Raymond Johansen aldri så rapporten fra Opak / Metier, noe han har bekreftet. Likevel står det motsatte i styrepapirer fra januar 2016. I denne rapporten anbefales det ikke å gå videre med Gaustad før flere alternativer er vurdert -på grunn av stor risiko. Denne dokumentasjonen ble i forrige uke oversendt Riksrevisjonen med anmodning om at det åpnes gransking, fra et privat initiativ. Dette er ellers galt med OUS-planene:

Noen eksempler på presseoppslag i vår og sommer:

Deltagerne Kjersti Toppe Har lang fartstid på Stortinget for Senterpartiet – hun er 1. nestleder i Stortingets Helse- og omsorgskomité og har markert seg tydelig i helsedebatten og er klart i opposisjon til den helsepolitikken som føres på mange områder. Senterpartiet er motstandere av foretaksmodellen og forkjempere for å bevare lokalsykehusene i distriktene. Kjersti Toppe er lege og har vært kommunelege både i Bremanger og Bergen. Ingvild Kjerkol Har fire års fartstid på Stortinget for Arbeiderpartiet – hun er 2. nestleder i Stortingets Helse- og omsorgskomité. Kjerkol har også erfaring med helsevesenet utenfor politikken, hun har studert psykologi og har en far som er psykologispesialist og en mor som er sykepleier. Hun har vært aktiv i mange verv i Arbeiderpartiet i Trøndelag og er for tiden en het kandidat til å ta over som nestleder etter Trond Giske. Aina Stenersen Aina Stenersen er bystyrerepresentant i Oslo for FRP og leder partiets helse- og sosialfraksjon. Hun har markert seg tydelig som helsepolitiker i Oslo på relativt kort tid. Hun har markert seg tydelig mot utkastelser av minstepensjonister og nedleggelser av sykehjem. Ikke minst har hun kastet seg inn i kampen for å redde Ullevål sykehus fra nedleggelse. Hun vil i høst fremme forslag om at bygging på Ullevål må konseptfaseutredes som alternativ til Gaustand. Aina Stenersen er en uredd politiker som har vært åpen om egne helseutfordringer. https://stellamagasinet.no/bra-damer/tabubryteren-aina-stenersen Lise Askvik Er den tidligere P4-programlederen, kjent som Riksmegge som ble så oppgitt over tilstanden i norsk helsevesen at hun likegodt startet sitt eget parti. Helsepartiet ble registrert som parti i januar 2017 og stilte til valg i 18 fylker allerede samme høst. Lise Askvik er partileder på deltid og jobber med å holde styr på 19 fylkeslag og med å få satt helsepolitikk på dagsorden. Kristin Hovland Hovland ble valgt som leder i Oslo legeforening i 2015 etter først å ha vært nestleder i mange år. Hun er arbeidsmedisiner og arbeider som bedriftslege i Skanska. Hovland er opptatt av at Oslo legeforening skal være en tydelig stemme i helsepolitiske saker. Med henne som leder har Oslo legeforening engasjert seg i – og bidratt til å sette debatten om Oslosykehusene på dagsorden. Som arbeidsmedisiner er Kristin Hovland opptatt av gode arbeidsforhold for leger og alle andre helseansatte, av hensyn til de ansatte men ikke minst av hensyn til pasientene. Hun har uttrykt bekymring med hensyn til at sykehuskapasiteten i Osloregionen i fremtiden vil bli for dårlig. Oslo legeforening har arrangert debattmøter om OUS-utviklingen, og har i samarbeid med Stiftelsen Nasjonalt medisinsk museum gitt ut det omfattende temaheftet «Nye sykehusbygg i Oslo – hvor og hvordan?» Liv Haugen Liv Haugen er seniorrådgiver i Sykehusbygg HF, hun har jobbet som sykehusplanlegger siden 2003. Hun har fire års erfaring som fylkeslege i Sør-Trøndelag og klinisk erfaring som distriktslege, kommunelege og fastlege. Sykehusbygg HF ble stiftet i 23. oktober 2014 med alle de fire helseregionene som eier og skal benyttes ved alle større sykehusprosjekter (over 500 millioner) i Norge. Aasmund Bredeli Er overlege og hovedtillitsvalgt for Oslo Universitetssykehus. Han sitter i styret i OUS og har gått kraftig ut mot sykehusplanene for Osloregionen, som er underestimert og underfinansiert. Bredeli er den modige tillitsvalgte som ble forsøkt truet til taushet i 2011 da han gikk ut og advarte mot kollaps i OUS etter den rådyre fusjonen i av Oslosykehusene til OUS.. Han ble bedt om å trekke seg fra styret OUS etter å ha skrevet en kronikk og milliardsprekken fusjonen som var ment å skulle by på store innsparinger førte til. Han trakk seg ikke og fikk massiv støtte fra Legeforeningen som for alvor lanserte begrepet fryktkultur. Igjen kjemper Bredeli en kamp mot direktøren i OUS-styret en kamp for å sikre Osloregionens innbyggere nødvendige helsetjenester i fremtiden. Det er ingen lett jobb. https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/xKJGR/legeforeningen-leger-trues-til-taushet  Christian Grimsgaard Siden høsten 2017 har Christian Grimsgaard vært fulltidsengasjert som konserntillitsvalgt styremedlem i Helse Sør-Øst. Han satt i Kvinnsland-utvalget som i 2016 vurderte de regionale helseforetakenes fremtid for den ferske Solberg-regjeringen. Høyre hadde gått til valg på å legge ned de regionale helseforetakene – men et utvalg måtte settes ned for å finne alternativer. Som kjent ble imidlertid utvalgets konklusjon at RHF-ene burde bestå. Grimsgaard var kritisk både til utvalgets mandat og sammensetning og mente at konklusjonene var gitt på forhånd. Grimsgaard var blant de fire som tok dissens og gikk inn for å utrede en styringsmodell med nasjonal overbygning. Christian Grimsgård har lang fartstid i OUS som håndkirurg, overlege og tillitsvalgt. Han er styremedlem i Norsk Overlegeforening der han har jobbet aktivt med politikkutvikling for Den Norske Legeforening. Våren 2017 vedtok Legeforening at den ville arbeide for å avvikle de regionale helseforetakene. https://www.nrk.no/ytring/helsemakt-uten-kontroll-1.13512014 Rolf Kåresen Er tidligere sjeflege ved Ullevål Sykehus, sykehusplanlegger og gastrokirurg. I 2010 ble Rolf Kåresen tildelt kongens fortjenestemedalje i gull for sin lange yrkeskarriere innen norsk sykehusmedisin. Rolf Kåresen har en omfattende karriere som sykehuslege og har ledet store byggeprosjekter på Ullevål, som byggingen av Kreftsenteret og pasienthotellet. Kåresen er aktiv motstander av det planlagte sykehuset på Gaustad og er med i folkeaksjonen Redd Ullevål Sykehus. Han forteller om hvorfor det må satses på Ullevål og Aker ikke Ullevål og Gaustad. https://tidsskriftet.no/2015/12/intervju/en-handlingens-mann Bjørg Marit Andersen Professor dr. med Bjørg Marit Andersen er en av initiativtagerne til folkeaksjonen Redd Ullevål Sykehus, som ble stiftet 6. april. 2018. Hun er konstituert som leder av et hurtigarbeidende interimsstyre. Hun er tidligere avdelingsoverlege ved avdeling for sykehushygiene og smittevern, OUS-Ullevål. Hun har jobbet på spreng for å spre fakta til politikere, fagforeninger, pasienter og publikum.

One thought on “Sykehusbygg for enhver pris? – Arendaluka

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *