Sykepleieren – navet i helsetjenestene

Sykepleieren – navet i helsetjenestene

Uten en stab på godt over 110.000 sykepleiere vil helse-Norge knele.

Sykepleiere utfører stadig flere og mer avanserte prosedyrer i tillegg til pleiefaglige arbeidsoppgaver, i takt med at funksjoner som sekretærer og fagarbeidere sparekuttes. Sykepleiernes faglige kompetanse, samt innsats for å trøste, lindre og støtte pasient- ene, er uvurderlig for den enkelte mottaker. Derfor er den økende mangelen på sykepleiere alarmerende. 40 prosent av norske kommuner mangler allerede sykepleiere, og behovet er voksende.

I morgendagens helsevesen vil sykepleiernes rolle heller øke enn minske. Helsepartiet er bekymret for at mange sykepleiere faller fra yrket, at halvparten av de som arbeider i hjemmesykepleien ønsker å slutte, samt at for mange sykepleiere kun får deltidsstillinger. Samfunnet må ta seg råd til å ivareta selve navet i helsevesenet, samt sikre rekruttering, kompetanseutvikling og gode arbeidsvilkår slik at sykepleiere blir i yrket.

Helsepartiet vil:

  • Støtte sykepleiernes kamp for attraktiv lønn og arbeidsvilkår som gjør at flere søker seg til og blir i yrket. Dette kan gjøres gjennom en nasjonal strategi for tiltak for heltid, rekruttering og arbeidstid.
  • Jobbe særskilt for å sikre heltidsstillinger til alle sykepleiere som ønsker det. Helsesektoren har behov for kompetansen og kan imøtekomme behovet for fulle stillinger hos den enkelte ansatte.
  • Full lønn for sykepleiere under spesialisering.
  • Ha en pasientfokusert bemanningsnorm.
  • Løfte og modernisere sykepleierutdanningen, blant annet gjennom nasjonale kvalitetskrav.
  • Utarbeide en nasjonal oversikt over behovet for spesialsykepleiere sammen med en opptrappingsplan for spesialutdanning.
    Fordoble antall helsesøsterstillinger frem til en storstilt omlegging av skolehelsetjenesten, gjennomført som beskrevet i vårt prinsipprogram.

Forrige: Gode lokalsykehus i hele landet
Neste: Helsesøstre