Ullevål sykehus kan ikke legges ned

https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/ulleval-sykehus-kan-ikke-legges-ned?publisherId=17847534&releaseId=17900465

Høringsfristen til representantforslag om en ny og grundig utredning av Ullevålstomten i Oslo, går ut ved midnatt 3. februar. 

Helepartiet har i dag sendt inn understående, felles høringssvar:  

Å legge ned Ullevål sykehus vil vise seg å gi alvorlige, negative konsekvenser både for enkeltmennesket, samfunnet, arbeidslivet og økonomien; en varslet tap-tap situasjon.

Vi der derfor Stortinget å vedta en grundig, reell og nøytral utredning av mulighetene på tomten til Ullevål Sykehus.

Foreliggende planer, basert på helseminister Høies «målbilde» samt utredninger og planer fra ledelsen i HSØ og OUS, har mange og alvorlige mangler:
* «Målbildet» mangler forankring i pasientenes behov, både på kapasitet, kvalitet og økonomi.
* Planene tar ikke høyde for den 40% økningen i pasientdøgn som HSØ selv har varslet. Både psykiatri og somatikk rammes hardt.
* Dagens planer har ikke økonomisk inndekning. De planlagte forskyvninger i økonomisk langtidsplan skaper en umulig situasjon. I dag kuttes milliarder fra driftsbudsjettene i sykehus over hele HSØ, med store negative konsekvenser for befolkningen, spesielt i Innlandet og Viken.
*Effektiviseringskalkylene baserer seg på et svært usikkert grunnlag og fremstår derfor som lite sannsynlige.
* Grunnforhold og arealtilgjengelighet på Rikshospitalet er ikke tilstrekkelige utredet for den planlagte utbygningen. Det er blant annet ikke foretatt kvikkleireanalyser av grunnen.
* Planene tar ikke høyde for revitalisert erfaring og ny kunnskap om pandemiutbrudd og smittevern.
* Planleggingen hviler på luftige antakelser med innføring av fremtidig teknologi.
* Forholdene for de nye helikoptrene AW101 er ikke tilfredsstillende. 
* Uten å ha kontaktet Oslo kommune har OUS planlagt å overføre 50.000 flere pasientdøgn til kommunen, som har varslet at den mangler både kapasitet og finanser til å håndtere dette.
* Mangler politisk forankring: Oslo bystyre står ikke bak planene. Motstanden øker i Stortinget.
* Reguleringsmyndighetene har advart og varslet at de ikke vil godkjenne planene. HSØ har riktignok endret planene for å tilfredsstille krav fra Plan og bygningsetaten, men dette er ikke avklart. Spørsmålet blir om konsekvensene av endringene har ført til gjennomgående endringer og analyse for hele planen.
* Miljøhensynet er ikke ivaretatt verken for Gaustad eller Aker.
* Miljøgevinsten og hensynet til sirkulær økonomi blir uten tvil bedre ivaretatt med å ruste opp og bygge ut på Ullevåltomten.
* Planene fratar fremtidige generasjoner sykehustomter både for somatikk og psykiatri.
* Å beholde psykiatritilbudet på Gaustad gir i seg selv en fremragende behandling i verdige omgivelser. Pillebasert behandling i trange høyhus i trafikkbelastede omgivelser på Aker har ingen helende effekt på pasientene.
* Planene tar ikke hensyn til advarsler fra ulike fagmiljøer, pasientorganisasjoner, arbeidstakersiden ved LO og Fagforbundet, innbyggere, politiske partier eller naboer.

Kort sagt mangler både faglighet, etikk, miljøhensyn, lovlydighet og demokratisk forankring. Prestisjehensyn, PR-virksomhet og ad-hoc-løsninger synes å ha tatt kontroll der fagkunnskap og pasienthensyn burde være gjennomgående.

Stortinget bør stoppe prosjektet og snarest igangsette den grundigst mulige utredning for de muligheter som finnes på Ullevålstomten, gjerne også for Gaustad psykiatriske og Aker sykehus. Her synes å ligge potensiale for billigere, bedre løsninger med større kapasitet og bedre sykehus som resultat.


Mvh
Helsepartiet ved leder Lise Askvik
Bevar Granheim Sykehus, ved leder Bjørg Haave
Fellesrådet for sykehus i Innlandet, ved styret 
Sammen for Lokalsykehusene, ved Finn Olav Rolijordet 

Foto: Lise Akvik, Helsepartiet

One thought on “Ullevål sykehus kan ikke legges ned

  1. Denne høringsuttalelsen underbygges ytterligere bare ved å henvise til erfaringene med Sykehuset Østfold Kalnes.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *