Velkommen til Helsepartiets digitale landsmøte

Helsepartiets landsmøte skulle blitt avholdt i Oslo 13. og 14. mars. På grunn av koronaen utsatte vi en uke før, men nå er vi klare for å avholde vårt første, digitale landsmøte.

Med over 100 påmeldte deltakere fra hele landet -og fra tre kontinenter(!) – ser vi frem til å arbeide oss gjennom møtet på seks til syv timer lørdag 6. juni.
Fredag kveld avholdt 18 deltakere en generalprøve på landsmøtet. Dirigentene Lene Haug og Rebecca Bruusgaard-Orning kjørte en testgjennomgang av resolusjon nummer 17 om skinndemokratiet.  Avstemninger, taletid, replikker og svarreplikker satt etter hvert helt fint.

Vi lærte hvordan vi skulle time og gjennomføre avstemninger, slik at det nesten blir som om vi satt i landsmøtesalen.

Du som er påmeldt må ha alle papirer og resolusjonsforlag liggende klar.  Sakspapirene er tilsendt alle medlemmer.

Her er møtets agenda:

Kjøreplan for Helsepartiets utsatte landsmøte 6. juni 2020
Alle klokkeslettene er tentative og er bare å regne som en plan for avvikingen av møtet og
baserer seg på antagelser over hvor mange som vil ta ordet til de ulike sakene. Pausene er
dermed også tentative. Vær forberedt på endringer. Sluttidspunktet antas å være ca. 1730,
men landsmøtet heves ikke før alle sakene er behandlet – så dette kan ta lengre tid.

Sak Hva Hvordan Hvem
1000 1. Konstituering Innkalling og dagsorden Lise
1. Konstituering Valg av dirigenter Lise
1005 1. Konstituering Godkjenning av
forretningsorden
Presentasjon PPT Dirigenter

1010 1. Konstituering Valg av referenter
Valg av tellekorps
Valg av redskasjonskomité
Avstemming
etter
sentralstyrets
innstilling
Dirigenter

1015 2. Sentralstyrets
årsberetning
Presentasjon ved flere Muntlig med ppt Flere (Lise)

1040 2. Sentralstyrets
årsberetning
Årsberetningsdebatt Muntlig Dirigenter

1050 3. Leders
landsmøtetale
Tale Lise Askvik

1110 4. Regnskap og
revisjonsberetning
Vedtak av Helsepartiets
regnskap for 2019 med
revisjonsberetning
Vedtak av honorar til revisor
2020
PPT og muntlig
Debatt og
spørsmål
Dirigenter

1020 5. Kontingentvedtak Forslag om opprettholdelse
etter sentralstyrets
innstilling
Muntlig Dirigenter

1030 6.
Lovendringsforslag
Behandling av justeringer i
Helsepartiets lover
Avstemming
etter spesielle
regler
Dirigenter

1045 Kort pause ca 15 minutter før resolusjonsbehandling
Om resolusjonsbehandling og endringsforslag
– Dersom det er kommet inn endringsforslag til en resolusjon, vises disse på skjerm.
– Selve resolusjonsteksten må landsmøtedelegatene selv sørge for å ha printet ut eller ha
tilgjengelig å skjerm.
– Forslagsstiller eller en forslagsstiller har bedt om dette presenterer resolusjonen muntlig,
maks 5 minutter.
– Debattanter tegner seg til debatt knyttet til den enkelte resolusjonen under
presentasjonen. Se for øvrig forretningsorden.

1100 7. Resolusjoner Politikkutvalget/
resolusjonskomiteens
innstilling
Innledning 5 min
Generell debatt
Politikkutvalget
Debattanter
dirigenter

1110 7. Resolusjoner Endringsforslag 1 og 2 fra
HP Oslo og styret i HPO Oslo.
5. minutter
presentasjon
HP Oslo / styret
i HP Oslo
Debattanter
dirigenter
Kjøreplan for Helsepartiets utsatte landsmøte 6. juni 2020

1120 Resolusjon nr. 1 Helseforetaksmodellen har
ikke virket etter hensikten –
det er på tide å bytte den ut
5 minutter
presentasjon
5 endringsforslag
AU
Debattanter
dirigenter

1130 Resolusjon nr. 2 Persontilpasset kosthold –
Statens kostholdsråd passer
ikke alle
5 minutter
presentasjon
3 endringsforslag
Erik Hexeberg
Debattanter
dirigenter

1135 Resolusjon nr. 3 Cannabis-olje som medisin 5 minutter
presentasjon
Forslagsstiller
Debattanter
dirigenter

1140 Resolusjon nr. 4 Prioriteringsmeldingen fra
2016 frarøver oss rett til
helsehjelp
5 minutter
presentasjon
Lise Lene
Debattanter
dirigenter

1145 Resolusjon nr. 5 Pleiepenger: Barn i sykdom
og krise kan ikke vente på
byråkratiet
5 minutter
presentasjon
Helene Spro
Debattanter
dirigenter

1155 Resolusjon nr. 6 Norge må overholde
internasjonale forpliktelser
5 minutter
presentasjon
Arbeidsutvalget
Debattanter
dirigenter

1200 Resolusjon nr. 7 Minstepensjonistene skal
ikke leve under
fattigdomsgrensen
5 minutter
presentasjon
Forslagsstiller
Debattanter
dirigenter

1205 Resolusjon nr. 8 Kildeskatten er en ulogisk
avgift uten gjenytelser
5 minutter
presentasjon
Forslagsstiller
Debattanter
dirigenter

1210 Resolusjon nr. 9 Ny Lov ang. boplikt i Norge
(EØS) for å kunne motta
forsørgertillegg
5 minutters
presentasjon
1. endringsforslag
Forslagsstiller
Debattanter
dirigenter

1220 Resolusjon nr. 10 Sykelønnsordningen 5. minutter
presentasjon
HP Arendal
Debattanter
dirigenter

1230 Resolusjon nr. 11 Nav-skandalen fra brukernes
side
5. minutter
presentasjon
HP Arendal
Debattanter
dirigenter

1240 1 times lunsjpause

1340 Resolusjon nr. 12 Økt valgfrihet i
foreldrepermisjon
5 minutters
presentasjon
HP Arendal
Debattanter
dirigenter

1350 Resolusjon nr. 13 Forståelse for og behandling
av avhengighet
5 minutters
presentasjon
Forslagsstiller
Debattanter
dirigenter

1355 Resolusjon nr. 14 Rett på fri rettshjelp i
helsesaker
5 minutters
presentasjon
Erna Marie
Storenes
Debattanter
dirigenter

1405 Resolusjon nr. 15 Samordne pasienttransport
og kollektivtilbudet
5 minutters
presentasjon
Helsepartiet
Vanylven
Kjøreplan for Helsepartiets utsatte landsmøte 6. juni 2020
Debattanter
dirigenter

1410 Resolusjon nr. 16 Psykisk helsevern og
psykiatri – på tide med
satsing ikke festtaler
18 endringsforslag
5 minutters
presentasjon
Lise/Lene
Debattanter
dirigenter

1440 Resolusjonsforslag
nr. 17
Nei til skinndemokrati
38 endringsforslag
5 minutters
presentasjon
Lise/Lene
Debattanter
dirigenter

1530 30 minutters pause

1600 Sak nr. 8 Behandling av
valgkampplaner
– Plan for innflytelse
– Budsjett for 2020
15 minutters
presentasjon
Budsjett på
skjerm
Erik
Lene
Debattanter
dirigenter

1645 Sak nr. 9 Valg
Generell debatt
Valg skjer en og en til leder
og nestleder
Til sentralstyret og komiteer
etter liste dersom det
fremmes flere kandidater
Eventuelt valgtaler – to per
kandidat
Presentasjon av
valgkomiteens
innstilling
Anne-Lise Juul
Dokumenter til landsmøtet
Sørg for å ha dokumentene tilgjengelige – fullversjonen vil stort sett ikke bli tatt opp på
skjerm i møtet.
Sak 1. Innkalling med dagsorden og forretningsorden
Sentralstyrets innstillinger til landsmøtet
Sak 2. Sentralstyrets årsberetning
Sak 4. Regnskap for 2019
Revisjonsberetning
Sak 5. Sentralstyrets innstillinger til landsmøtet
Sak 6. Forslag til lovendringer
Sak 7. Politikkutvalgets innstilling
Hver enkelt resolusjon i nummerert rekkefølge
Voteringsgrunnlag for endringsforslag
Sak 8 Valgkampstrategi «Plan for innflytelse 2021»
Budsjett for 2020
(Voteringsgrunnlag for endringsforslag sendes ikke ut – innkomne endringsforslag tas
opp til votering fra dirigentbordet.)
Sak 9 Valgkomiteens innstilling
Kjøreplan for Helsepartiets utsatte landsmøte 6. juni 2020
Flertallet i politikkutvalget har innstilt på at landsmøtet skal behandle følgende 17
resolusjonsforslag.
Nr. Navn Forslagstiller/e
1 Helseforetaksmodellen har ikke virket etter
hensikten – det er på tide å bytte den ut
Arbeidsutvalget
2 Persontilpasset kosthold – Statens kostholdsråd
passer ikke for alle
Erik Hexeberg, Sofie
Hexeberg, Lise Askvik og
Lene Haug
3 Cannabis-olje som medisin Reidunn Hilde Vist, Jørn
Tore Gulbrandsen, AnneLise Juul, Lise Askvik og Lene
Haug
4 Prioriteringsmeldingen fra 2016 frarøver oss rett til
helsehjelp
Lise Askvik og Lene Haug
5 Pleiepenger: Barn i sykdom og krise kan ikke vente
på byråkratiet
Helene Spro
6 Norge må overholde internasjonale forpliktelser Arbeidsutvalget
7 Minstepensjonistene skal ikke leve under
fattigdomsgrensen
Mona Kjellerød, Anthon
Øien, Jan T. Kongevold
8 Kildeskatten er en ulogisk avgift uten gjenytelser Anthon Øien, Jan T.
Kongevold
9 Ny Lov ang. boplikt i Norge (EØS) for å kunne motta
forsørgertillegg
Stein Espeland, Anthon Øien
og Mona J.K. Hansen, Jan T.
Kongevold
10 Sykelønnsordningen Helsepartiet Arendal
11 Nav-skandalen fra brukernes side Helsepartiet Arendal
12 Økt valgfrihet i foreldrepermisjon Helsepartiet Arendal
13 Forståelse for og behandling av avhengighet Bente Josefsen
14 Rett på fri rettshjelp i helsesaker Erna Marie Storenes
15 Samordne pasienttransport og kollektivtilbudet Helsepartiet Vanylven
16 Psykisk helsevern og psykiatri – på tide med satsing
ikke festtaler
Lise Askvik og Lene Haug
17 Nei til skinndemokrati Arbeidsutvalget

Legg igjen en kommentar