Vi trenger flere og bedre helsetjenester

Våre helseansatte jobber utrolig godt – som helter. Og mange pasienter får den hjelpen de behøver.
Men er det akseptabelt at hundretusener ikke gjøre det? Kronikere, psykiatriske pasienter, eldre, dødssyke, barn, fødende, folk med sjeldne lidelser og kvinner er noen av gruppene som altfor ofte ikke får nødvendig helsehjelp i Norge.
Helsepartiet vet at Norge kan mye bedre – hvis velgerne vil det.

Problemet sitter hos helsemyndighetene; politikere som har abdisert fra ansvaret og teknokratiet som styrer etter økonomi og uten menneskeverdet i syne.

Dette har fått skje fordi ingen politiske partier før Helsepartiet, har hatt helse som viktigste sak.
Tvert imot har alle partier i regjeringer de siste tiårene akseptert helseforetaksmodellen som AP hasteinnførte, med støtte av H og Frp i 2001.

Sammen har de tre partiene satt ansvaret for helse ut til byråkratiet og de har fått økonomi og NPM som styringsverktøyer. Disse er fullstendig uegnet for helseoppdraget, og resultatet er kutt, nedskalering, nedleggelser og en utarming av helsetjenestene.

Norge møtte pandemien uten antivirale medisinlagre eller beskyttelsesutstyr og smittevern. For i dagens helsesystemer «lønner det seg ikke» å binde opp kapital i beredskapsutstyr.

I dag styres i praksis helsesektoren etter det økonomiske prinsippet «en krone spart er en krone tjent». Derfor fortsetter kuttene. Vi mener dette er en uansvarlig og svært dyr helseforvaltning. Det lønner seg å investere i helse – ikke å kutte i den!

Helsepartiet mener at helse er en valuta og en verdi i seg selv – både mer verdifull og viktigst for enkeltmennesket og for samfunnet.
Helsepartiet er det neste partiet som har helse som viktigste sak og som grunnlag for politikk i alle sektorer.

Derfor har vi visjoner og ambisjoner på vegne av det norske helsevesen. Vår politikk får kraft bak seg dersom velgerne stemmer på Helsepartiet.
Dette er hentet fra Helsepartiets Stortingsprogram, kapittel 4 om organisering og ledelse av offentlig sektor:

Helsevesenet

Helsetjenesten må dimensjoneres etter behov. I tillegg må det være kapasitet for akutte og uforutsette hendelser – herunder samfunnsberedskap.

Helsepartiet ønsker primært en annen organisering av helsetjenestene i Norge. Vi vil legge om, slik at primær- og spesialisthelsetjenester organiseres på samme forvaltningsnivå, gjerne organisert rundt et lokalsykehus. Faglige vurderinger med behandlende lege som ansvarlig, skal gi pasientene rett til ulike helsetjenester. Politisk ledelse i fylkene, skal være ansvarlig for at innbyggerne får forsvarlige og gode tjenester.

Alle helsetjenester bør organiseres og finansieres på fylkesnivå, med overordnet politisk styring, rammefinansiering, med stor autonomi og budsjettansvar på de enkelte helseinstitusjonene.

Helsepartiet går imidlertid ikke inn for, at alle helse- og omsorgstjenester må produseres av offentlige aktører. Vi har tro på at alle gode krefter må samarbeide. Siden kapasiteten i det offentlige er for liten i dag, kan både ideelle og kommersielle aktører, samt tjenester i utland, være gode og nødvendige. Tjenestene skal finansieres av det offentlige, uansett om de utføres av det offentlige, ideelle, private eller utenlandske aktører.

Inntil en slik helsereform (et forvaltningsnivå) er gjennomført vil Helsepartiet:

  • ha statlig finansiering av eldreomsorgen.
  • tillate private og ideelle aktører å drive sykehjem og andre heldøgnsinstitusjoner, men ha strenge regler for godkjenning av aktører. Dette må til, blant annet fordi det offentlige ikke har nok sykehjemsplasser, omsorgsplasser, rehabiliteringsplasser og andre heldøgnstilbud til å dekke behovet. Vi vil altså dekke behovet for plasser på samme måte som vi fikk dekket barnehageetterspørselen.
  • yte rammefinansiering til godkjente, private, heldøgns helseinstitusjoner, på samme nivå som de offentlige.
  • sørge for at økonomiske hensyn ikke trumfer medisinskfaglige hensyn ved tildeling av tjenester. Pasienten/brukeren skal ha rett til tjeneste basert på en faglig vurdering av behov.
  • at pasienten/brukeren skal, etter å ha fått rett til en heldøgns helsetjeneste, selv velge behandlingssted eller bosted. For faste plasser på sykehjem, skal egenbetalingen være basert på inntekt slik som nå.
  • utrede nivået på egenbetalingen for samboende, når en av partene må på sykehjem
  • sørge for at samboere får være samboere, også på institusjon, når dette er ønsket av begge. En friskere ektefelle vil være til støtte og hjelp, både for pasient og ansatte.