RESOLUSJON VEDTATT VED URAVSTEMING I JULI 2019

Helsepartiet går imot utbygging av landbaserte vindmølleparker i uberørt natur. Naturinngrepene for å sette opp og for å drifte vindmøller er enorme. De representerer en trussel mot fugle- og dyreliv, lydforurensning i urørt natur i tillegg til visuell forurensning. Rundt hver vindmølle må det planeres og opparbeides store areal i tillegg til forsyningsveier som anlegges. Det vil føre til stor belastning på urørt norsk natur, som vi har et ansvar for å forvalte for dagens og fremtidens generasjoner.

Der vindmølleparker allerede er anlagt, går Helsepartiet inn for å grunnrentebeskatte og pålegge hjemfallsrett etter 20 år. Utbyggerne bærer alle kostnadene for all opprydding.

Helsepartiet går inn for en grundig gjennomgang av reglene for beskatning av landets naturressurser.

Helsepartiets kjerneverdier er respekt for liv og helse. Vindmølleparker er ikke i tråd med disse verdiene.

Norge må også bidra til produksjon av grønn kraft til kloden, men ikke på bekostning av urørt, norsk natur.

Når europeiske kraftleverandører har kastet sine øyne på Norge, handler det blant annet om restriksjoner for utbyggere av vindkraft i deres egne nærmiljøer. Det blir stadig tydeligere at vindmøller er gårsdagens svar på fremtidens utfordringer.

Kunnskapen omkring belastningen på havene, ved havvindmøller, er foreløpig ikke nok til at vi kan anbefale dette.

Helsepartiet vil:
* Gå imot en utbygging av vindmølleparker, inntil ny og mye bedre teknologi ser dagens lys.