Zoonoser

Fra Helsepartiets stortingsprogram 2017 – 2021 – og fortsatt gjeldende politikk.

Lite eller ingenting har skjedd til forbedring av zoonosesyke mennesker i Norge siden
Helsepartiet ble lansert i 2017.
Mange hundre flere mennesker er blitt syke av parasitter, og infisert av blodsugende arter
som flått, mygg, veggdyr, lus m fl.

Zoonoser er parasitter som kan livnære seg på, og
smitte mellom, mennesker og dyr.

Sykdommene forårsakes av ulike smittestoff (agens) som virus,
bakterier, sopp, parasitter og prioner.

Hvert år smittes ca.4000 i Norge med zoonoser i henhold til offisielle tall,
men mange mener mørketallene er store -og økende.
Enkelte zoonoser er, ifølge WHO, på fremmarsj i Europe,
grunnet innbyggernes reisevaner, økt innvandring og
klimaendringer. Zoonoser er en potensiell trussel mot
folkehelsa og må tas på alvor.

Helsepartiet vil:
• At norske helsemyndigheter skal respektere det som
finnes av internasjonal forskning vedrørende zoonoser
og behandling av disse, og at helsemyndighetene ikke
skal kunne unndra seg sin plikt til tilstrekkelig diagnostikk og
behandling ved å unnlate å lage retningslinjer
basert på en gjennomgang av all relevant forskning.

• Ha bedre overvåkning og kartlegging av zoonoser.

• Tilrettelegging for bedre og mer omfattende utredning
av zoonoser, både i primær- og spesialisthelsetjenesten,
slik at pasienter som evt. er smittet kommer tidlig i
behandling.

• Lavere terskel for utredning av zoonoser, da
symptomer ofte kommer snikende og ikke alltid gir et
tydelig sykdomsbilde hos pasienten.